Prevádzkovateľ: Realitná kancelária 5S-DADO s.r.o., Okružná 1851/4, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36640930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 10766/S, Odd. Sro, zastúpená konateľom: Drahoslav Denkóci, web: www.1real.sk, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., t.č. 0904339977, (ďalej len „prevádzkovateľ“), postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“).

Prevádzkovateľ v závislosti od poskytovaných služieb spracováva najmä nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno a priezvisko vrátane rodného priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailovú adresu, telefónne číslo, poštovú adresu, fakturačnú adresu, číslo bankového účtu.

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

  1. ) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
  2. ) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
  3. ) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  4. ) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
  5. ) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
  6. ) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby najmä za účelom splnenia služby na základe konkrétnej žiadosti dotknutej osoby t.j. na účely vypracovania kúpno-predajných zmlúv, zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, nájomných zmlúv a pod.. Jednotlivé kategórie a typy osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, vždy závisia od konkrétneho účelu, pre ktorý osobné údaje dotknutej osoby spracúva a právneho základu, na základe ktorého ich prevádzkovateľ spracúva.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby jej súhlas, môže ho dotknutá osoba kedykoľvek odvolať elektronickou poštou na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ prestane bezodkladne spracúvať a vymaže ich. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na inom právnom základe ako je súhlas dotknutej osoby, odvolaním súhlasu nezaniká oprávnenie prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na iných právnych základoch.

Dotknutá osoba má právo podať námietky voči spracúvaniu osobných údajov priamo prevádzkovateľovi elektronickou poštou alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Okrem práva podať námietky môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Doba spracúvania osobných údajov závisí od právneho základu ich spracúvania. Po uplynutí doby resp. zániku dôvodu spracúvania osobných údajov alebo pri odvolaní súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľ osobné údaje vymaže (okrem prípadu, ak osobné údaje spracúva na inom právnom základe ako je súhlas).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov, osobné údaje spracúva aj v ich listinnej podobe (zmluvy, protokoly, daňové doklady, listinná korešpondencia) v systematicky usporiadaných evidenciách.)

Dotknutá osoba má právo: požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby; na opravu osobných údajov; na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov; namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov; kedykoľvek svoj súhlas odvolať; podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ. Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Zásady spracúvania osobných údajov:

(a) ZÁSADA ZÁKONNOSTI: Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ spravodlivo, transparentne a len na základe zákonného dôvodu (súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy; pri spracúvaní neporušuje práva dotknutej osoby.

(b) ZÁSADA OBMEDZENIA ÚČELU: Osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať len na konkrétny, presne určený a oprávnený účel, inak len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(c) ZÁSADA MINIMALÍZÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje, alebo tie, ktoré mu umožňuje spracúvať zákon. Nepotrebné osobné údaje nebude spracúvať ani ich vyžadovať. Je zároveň aj na dotknutej osobe, aby poskytla prevádzkovateľovi len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné potrebné na účel, pre ktorý ich bude spracúvať a neposkytovala nadbytočné údaje (napr. pri vzájomnej komunikácii) a pod.).

(d) ZÁSADA SPRÁVNOSTI: Prevádzkovateľ spracúva len správne a aktuálne osobné údaje. Ak sú spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné, tak ich prevádzkovateľ opraví alebo doplní; nesprávne osobné údaje vymaže. Správnosť osobných údajov taktiež závisí aj od dotknutej osoby, a preto je nevyhnutné, aby údaje poskytovala dotknutá osoba vždy správne, aktuálne a úplné osobné údaje.

(e) ZÁSADA MINIMALIZÁCIE UCHOVÁVANIA: Osobné údaje sa spracúvajú len po dobu potrebnú na splnenie účelu alebo stanovenú právnym predpisom. Dlhšie ich môže prevádzkovateľ spracúvať len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(f) ZÁSADA INTEGRITY A DÔVERNOSTI: Osobné údaje prevádzkovateľ chráni pred stratou, náhodným vymazaním, poškodením, odcudzením alebo zničením. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby nedochádzalo k nezákonnému spracúvaniu osobných údajov. Bezpečnosť osobných údajov je dôležitá a zabezpečuje ju prostredníctvom štandardných primeraných technických a iných opatrení.

(g) ZÁSADA ZODPOVEDNOSTI: Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu osobných údajov dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený preskúmavať spracúvanie osobných údajov v rámci konania o ochrane osobných údajov.