Koncom minulého roka som kúpil starší rodinný dom. Pri jeho rekonštrukcii som našiel v kuchynskej linke servisnú správu od kominára, kde bola uvedená závada, pričom táto závada bola zistená ešte pred predajom domu a nebola mi oznámená. Chcem sa opýtať, kto musí uhradiť odstránenie tejto závady resp. jej opravu?

Dobrý deň. Predpokladám, že ste o vade v čase kúpy rodinného domu nevedeli. V zmysle § 500 Občianskeho zákonníka, ak ide o zjavné vady alebo o vady, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie nehnuteľností (z katastra nehnuteľností), nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže scudziteľ (predávajúci) výslovne ubezpečil, že vec je bez akýchkoľvek vád. Podľa popísanej situácie mám za to, že ide o vadu skrytú. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady veci, o ktorých vie. V tomto prípade predávajúci musel o vade vedieť, nakoľko je tu servisná správa, ktorá Vám ale nebola predložená. Máte tak nárok na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcej povahe a rozsahu vady. Ak by vada robila dom neupotrebiteľným, nespôsobilým na riadne užívanie, máte nárok od zmluvy odstúpiť. Ak by ste dali vadu odstrániť na vlastné náklady, následne môžete požadovať od predávajúceho primeranú zľavu, ktorá by sa rovnala výške zodpovedajúcej Vami vynaloženým nákladom.

-JUDr. Slávka Krejčů (2016)-