Chcem veľmi pekne poprosiť o radu. Kúpil som od jednej firmy časť budovy, jedná sa cca o 40 m2 aj spolu s pozemkom pod budovou. Nedávno som sa dozvedel, že zvyšnú časť budovy aj s pozemkom firma odpredala ďalšej osobe. Teraz som v takej situácii, že nemám prístup do svojej budovy, lebo moja časť leží na pozemku tejto osoby, ide asi o 15 m2, ktoré na prístup potrebujem. Majiteľ sa nechce dohodnúť. Mohla firma vôbec odpredať inému tú časť 15 m2 a zamedziť mi tak prístup do budovy? Čo môžem urobiť? Ako mám postupovať?. Vopred ďakujem.

Dobrý deň. Vychádzam z toho, že firma teda predávajúci ako pôvodný vlastník celej budovy aj s pozemkom mal právo odpredať pozemok, na ktorom aj stojí predmetná budova. Taktiež budem vychádzať z toho, že k budove vedie len jediná prístupová cesta, priamo cez pozemok, ktorý firma predala. Za takejto situácie prichádza do úvahy, že: a) by ste uzatvorili nájomnú zmluvu, v ktorej Vám vlastník pozemku prenajme časť pozemku zodpovedajúcej prístupovej ceste za odplatu; b) alebo by ste odkúpili tú časť pozemku zodpovedajúcej prístupovej ceste; c) alebo je tu možnosť zriadiť vecné bremeno (tzv. právo prechodu) na základe písomnej zmluvy medzi Vami a vlastníkom pozemku. V poslednom prípade pokiaľ by nedošlo k uzavretiu takejto dohody, môžete sa obrátiť na súd, aby rozhodol o zriadení vecného bremena. S vecným bremenom je spojená povinnosť znášať náklady vyplývajúce z práva prechodu, vo výške primeraných nákladov na zachovanie a opravu prístupovej cesty. Ak však prístupovú cestu užíva aj jej vlastník, ten je povinný znášať tieto náklady podľa miery spoluužívania.

-JUDr. Slávka Krejčů (2016)-