Poprosila by som o radu. S bývalým manželom sme počas trvania manželstva kúpili byt z prostriedkov hypotekárneho úveru z banky. Ja som na úverovej zmluve vedená ako spoludlžník. Po rozvode som zostala bývať v byte so synom a bývalý manžel býva so svojou priateľkou u jej rodičov. Ako mám postupovať keď si chcem vyriešiť otázku bývania tak, že zostanem bývať v byte a budem tak splácať úver ja? Chcem sa s bývalým mužom dohodnúť. Je možné aj nejaké finančné vyrovnanie zo strany bývalého manžela? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň. Dohoda o vyporiadaní BSM predstavuje najjednoduchší spôsob, ako si vyriešiť vzájomné práva a povinnosti, majetok (aktíva) ale aj dlhy (pasíva) medzi bývalými manželmi, ktoré vznikli počas trvania manželstva. Tu však treba zdôrazniť, že táto dohoda sa týka a zaväzuje len bývalých manželov ako účastníkov dohody a nezasahuje do práv a povinností tretích osôb. Ním sa rozumejú napríklad veritelia, veľakrát banky. Všetky práva týchto tretích osôb pochádzajúce zo záväzkového vzťahu uzavretého s manželmi za trvania BSM zostávajú teda nedotknuté. Dohoda o vyporiadaní BSM má totiž vo vzťahu k tretím osobám charakter akéhosi postúpenia záväzku na jedného z manželov, ktoré však vo vzťahu k nim nemá žiadnu právnu relevanciu. Ešte pred samotným uzavretím dohody je preto určite vhodné navštíviť banku, či by banka s takýmto znením dohody súhlasila a akceptovala Vás ako jediného dlžníka z hypotekárneho úveru. Banka má totiž vlastné podmienky, posudzuje predovšetkým bonitu klienta resp. dlžníka z úveru, a je možné, že s dohodou by nemusela súhlasiť, teda v úvere by ste naďalej figurovali ako spoludlžníci obaja bývalí manželia. Pokiaľ ide o finančné vyrovnanie zo strany bývalého manžela, samozrejme je možné, závisí to od toho, čo je predmetom dohody. V zásade dohoda o vyporiadaní BSM by mala obsahovať všetok majetok, majetkové práva, pohľadávky, ale aj všetky záväzky, ktoré vznikli počas trvania manželstva, teda mali by sa vyporiadať všetky majetkové práva a povinnosti manželov. Podľa toho, aký majetok (aktívum) pripadne do výlučného vlastníctva toho ktorého manžela resp. aký záväzok si ten ktorý manžel na seba zoberie, také je možné finančné vyrovnanie pre druhú stranu. V zmysle § 150 Občianskeho zákonníka sa v zásade vychádza sa z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Samozrejme v dohode je možné sa v týchto smeroch odchýliť a vyporiadať sa aj v inom pomere. Pokiaľ by k dohode medzi Vami a bývalým manželom nedošlo, je nutné obrátiť sa na súd s návrhom na vyporiadanie BSM. Je potrebné ešte dodať, že ak sa dohoda týka nehnuteľností, táto musí mať písomnú formu a nadobúda účinok vkladom do katastra nehnuteľností. V takýchto prípadoch ako je vyporiadanie BSM však odporúčam v rámci právnej istoty obrátiť sa na advokátsku kanceláriu.

-JUDr. Slávka Krejčů (2016)-