Dobrý deň. Môj strýko si zobral úver vo výške 40 tis. Eur. Ako podnikateľ nevedel predložiť daňové priznanie na dokladovanie svojho príjmu, preto potreboval ručiteľa, ktorý má stály mesačný príjem a ja som súhlasil. Strýko dal úver poistiť svojím domom. On však úver neplatí a prišli mi papiere, že dom ide do dražby. Teraz mám strach, či nemôže banka siahnuť aj na môj majetok. Je to možné? Ďakujem.

Dobrý deň. Strýko zrejme svoj dom založil v prospech banky ako záložného veriteľa, teda na jeho dome je záložné právo. Ak Vám banka oznámila, že dom sa ide vydražiť, s veľkou pravdepodobnosťou začala s výkonom záložného práva z dôvodu neplatenia úveru. Pokiaľ sa dom strýka v dražbe predá, z predaja domu sa uspokojí pohľadávka banky a bude záležať na tom, či sa dom predá aspoň za sumu, ktorá predstavuje dlžnú sumu pre banku. Ak by sa dom predal za menšiu sumu ako je dlžná suma pohľadávky Vášho strýka, nastúpili by ste Vy ako ručiteľ. Podstatou totiž ručiteľského vzťahu je, že ručiteľ zodpovedá resp. má povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa, teda banky, ak tak neurobí dlžník napriek prechádzajúcej výzve veriteľa. Inými slovami pokiaľ nebude predajom domu Vášho strýka pohľadávka banky celkom uspokojená a strýko túto pohľadávku resp. jej zvyšok sám neuspokojí, budete povinný Vy ako ručiteľ zvyšok dlžnej sumy uspokojiť. Po prípadnom uhradení zvyšnej sumy banke máte právo požadovať od strýka to, čo ste za neho plnili.

-JUDr. Slávka Krejčů (2015)-