Dobrý deň, chceme kúpiť byt na hypotéku a obávame sa, lebo na liste vlastníctva bytu o ktorý máme záujem je ťarcha - Zákonné záložné právo. Nebude to problém pre nás, banku, alebo vybavenie hypotéky?

 

Na liste vlastníctva k nehnuteľnosti je v časti z časti „C – ťarcha“ zapísané záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov, alebo v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Toto záložné právo vzniká automaticky zo zákona a môže ale aj nemusí byť zapísané na liste vlastníctva, má iba deklaratórny a informatívny charakter voči tretím osobám, to znamená, že sa týmto zápisom iba potvrdzuje jeho existencia. Jeho neuvedenie na liste vlastníctva nemá za následok neexistenciu tohto práva.

Na zriadenie takéhoto zákonné záložné práva netreba súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zvyčajne sa zapisuje na základe návrhu správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov.

Takéto zákonné záložné právo má zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu.

Slúži na zabezpečenie pohľadávok vlastníkov bytov nebytových priestorov vo vzťahu k právnym úkonom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sa týkajú domu, spoločných častí, spoločných zariadení a pozemkov ako aj príslušenstva k domu. Jedná sa o všetky úhrady na základe zmlúv alebo iných právnych úkonov voči domu.

Čo v praxi znamená to, že ak jeden z vlastníkov spôsobí domu škodu alebo si neplní riadne a včas svoju povinnosť platiť mesačné preddavky, majú ostatní vlastníci právo domáhať sa uspokojenia svojho nároku výkonom záložného práva, bez potreby súdneho rozhodnutia. Jedná sa o ochranu ostatných vlastníkov voči neplatičom prípadne voči škode spôsobenej na dome niektorým z vlastníkov.

Zákonné záložné právo nemá žiadny vplyv na vybavenie hypoúveru ( čo by Vám mal/a vysvetliť finančný/á poradca/kyňa ), banka ho samozrejme akceptuje a vyššie je uvedené, že ani pre Vás to nemá negatívny vplyv.