Dobrý deň. Bolo mi doručené oznámenie exekútora o exekúcii na môj byt. Chystal som sa ho v blízkej dobe predať. Je vyznačená exekúcia nejakým spôsobom aj v katastri nehnuteľností, akým spôsobom a čo to pre kataster a pre mňa znamená? Ďakujem za skorú odpoveď.

Dobrý deň. V zmysle § 134 a 135 zák. č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku, exekútor vydáva upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a toto upovedomenie doručí oprávnenému, povinnému, v ktorom okrem iného zakáže Vám ako povinnému, aby ste nehnuteľnosť previedol na niekoho iného alebo ju zaťažil. Toto upovedomenie doručuje exekútor aj príslušnej správe katastra, v obvode ktorej sa nehnuteľnosť (byt) nachádza. Uvedená skutočnosť sa zapíše do katastra nehnuteľností ako poznámka informatívneho charakteru. Po uplynutí 14 dní na podanie námietok zo strany Vás ako povinného (ak by napríklad nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti alebo sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná), alebo po tom, čo bolo katastrálnemu úradu doručené rozhodnutie súdu o zamietnutí námietok, vydá exekútor príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti (exekučný príkaz), ktorý je exekútor povinný doručiť katastrálnemu úradu do vlastných rúk. Na základe exekučného príkazu vyznačí správa katastra na liste vlastníctva v časti B poznámku obmedzujúceho charakteru, ktorá obmedzuje vlastníka disponovať s nehnuteľnosťou, teda aj uvedený byt predať . Správa katastra na túto skutočnosť prihliada pri rozhodovaní o návrhu na vklad, t.j. môže návrh na vklad zamietnuť.

-JUDr. Slávka Krejčů (2016)-