Dobrý deň. Som spolu s manželom vlastníčkou pozemku, na ktorom si chceme postaviť chatku. Zistili sme, že cez parcely je vedená vodovodná prípojka druhého suseda, ktorá nie je uvedená na liste vlastníctva ako ťarcha. Chcela by som sa spýtať, či po uplynutí nejakej doby nebudeme musieť túto prípojku akceptovať ako bremeno. Rozprávali sme sa s dotyčným susedom, nám neprekáža jej užívanie, ale v prípade napríklad výkopových prác na pozemku sme sa dohodli, že by sa prípojka radšej premiestnila. Postačilo by písomné vyhlásenie od suseda, že nemá záujem o vecné bremeno? Našim záujmom je, aby náš pozemok zostal bez vecných bremien. Za odpoveď ďakujem. Denisa Banská Bystrica

Odpoveď:

Dobrý deň. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť okrem iného aj výkonom práva (vydržaním) v zmysle § 151o ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom príslušný paragraf odkazuje na ustanovenia § 134 Občianskeho zákonníka o vydržaní, ktoré tu platia obdobne. To znamená, že oprávnený držiteľ ( v tomto prípade by to bol sused) sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu 3 rokov, ak ide o hnuteľnú vec, a po dobu 10 rokov, ak ide o nehnuteľnosť, a ak je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí. Teda rozlišujúcim kritériom a jedným zo základných zákonných predpokladov je dobromyseľnosť držiteľa. Po celú vydržaciu dobu musí byť držba pokojná, bez toho, aby si niekto uplatňoval vlastnícke právo na túto vec. Je zrejmé z Vašej otázky, že ste so susedom o vodovodnej prípojke hovorili, z uvedeného dôvodu tak nemôže vecné bremeno na vedenie vodovodnej prípojky vydržať, pretože jeho držba nie je dobromyseľná, lebo vie o Vašom vlastníckom práve k pozemku. Ak by aj nedošlo medzi Vami k dohode, zákon umožňuje súdu, aby na návrh vlastníka stavby zriadil vecné bremeno spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok, nie však iné právo, ani právo na zriadenie vodovodnej prípojky.

-JUDr. Slávka Krejčů (2015)-