Dobrý deň. Na správu katastra som doručil návrh na vklad záložnej zmluvy, pričom správa katastra po preskúmaní predmetného návrhu a predložených listín prerušila konanie, nakoľko podmienky na povolenie vkladu záložného práva neboli splnené. O jeden mesiac som bol správe katastra doručil ďalší návrh na vklad záložnej zmluvy na tú istú nehnuteľnosť ale s iným záložným veriteľom ako v prvej záložnej zmluve, a keďže podmienky boli pri tomto návrhu splnené, bol povolený vklad a záložné právo tak bolo do listu vlastníctva zapísané ako prvé v poradí. Nie som si istý, či postupovala správa katastra v konaní správne, poprosím o odpoveď. Ďakujem.

Dobrý deň. Správa katastra nepostupovala správne, nakoľko konala v rozpore s ustanovením § 41 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z.z. Katastrálneho zákona, podľa ktorého práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v akom sa úradu doručili zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny o vzniku, zmene alebo zániku práva k nehnuteľnosti. O návrhu na vklad záložného práva, ktorý bol doručený ako druhý v poradí, mala správa katastra konať až po právoplatnom ukončení konania o návrhu na vklad záložného práva, ktorý bol doručený ako prvý v poradí. Iný postup by bol v rozpore so zákonom, aj keby sledoval zachovanie lehoty na rozhodovanie o návrhu na vklad. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Takéto rozhodnutie by mohol napadnúť len prokurátor protestom, prípadne účastník môže podať žalobu podľa § 247 a nasl.Občianskeho súdneho poriadku o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správnych orgánov. V prípade tejto možnosti je účastník konania ako žalobca povinný byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie sám. Ešte chcem dať do pozornosti, že ak vznikne na jednom zálohu viac záložných práv, môžu sa v zmysle § 151k ods. 3 Občianskeho zákonníka záložní veritelia dohodnúť o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na ich uspokojenie. Takáto dohoda nadobúda účinnosť registráciou dohodnutého poradia v osobitnom registri, týmto registrom je kataster nehnuteľností. Zmena poradia záložných práv sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom v zmysle § 34 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z. z. O katastri nehnuteľností, pričom ako titul nadobudnutia sa vyznačí Z…/ dohoda o zmene záložných práv. V časti C listu vlastníctva sa potom zmena vykoná tak, že záložné práva sa prepíšu v zmysle uzavretej dohody.

-JUDr. Slávka Krejčů (2016)-