Dlžníci budú mať možnosť raz za mesiac uskutočniť predčasnú splátku úveru na bývanie bez toho, aby za to ich veriteľ požadoval poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov.

  • Kumulatívna výška takýchto predčasných splátok v jednom kalendárnom roku však nemôže presiahnuť 30% istiny úveru.
  • Nová právna úprava sa bude uplatňovať na predčasné splatenie úveru na bývanie alebo jeho časti po 1.septembri 2023.
  • Novela bude účinná od 1. júla tohto roka

,,Z dôvodu zvyšovania úrokových sadzieb rozhodných pre výšku úrokov v úveroch na bývanie je potrebné prijať legislatívne úpravy. Tie poskytnú spotrebiteľovi vyššiu mieru flexibility pri splácaní úverov na bývanie,” – také bolo vysvetlenie predkladateľov v dôvodovej správe.

 

Zdroj: tasr 2023-06-28