Dobrý deň, chystám sa na stavbu bungalovu a každý ma upozorňuje na ochranné pásmo, že okolo sú vedenia a kus ďalej stožiare. O čo ide? Ďakujem

Odpoveď:

Ochranným pásmom je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku, (§ 43 ods. 1 Zákon o energetike v plat.zn.). – Týmto sa rozumie taký priestor, v ktorom by nemali byť postavené žiadne stavby, najmä z dôvodu ochrany života a zdravia ľudí. (Zákon o energetike upravuje otázku ochranných pásiem vo vzťahu k energetike, pričom zároveň vymedzuje, čo sa energetikou rozumie.) Plyn, voda, elektrika, prepravu pohonných látok, plnenie tlakových nádob skvapalneným plynným uhľovodíkom (ako aj jeho rozvod).
Zákon rozlišuje ochranné pásmo pre elektrické podzemné a elektrické nadzemné pásmo. Pokiaľ sa jedná o elektrické podzemné pásmo, ochranné pásmo je stanovené 1 meter, pre napätie 110 kV, ak ide o napätie nad 110 kV, vzdialenosť je 3 metre. Nadzemné elektrické vedenie- ochranné pásmo sa vymedzuje Zákonom o energetike v § 43 ods. 2, kde napr. ochranné pásmo nadzemného elektrického vedenia je pri napätí od 110 do 220 kV 20 metrov, napríklad pri napätí 400 kV je táto vzdialenosť stanovená na 35 metrov. V takomto ochrannom pásme sa stavby zriaďovať nemôžu, rovnako tak žiadne konštrukcie či skládky. Ak by sa aj stavebník rozhodol v blízkosti takéhoto zariadenia stavbu uskutočniť, pričom dodrží ochranné pásmo, tým, že by sa využívaním strojov a zariadení na stavbe mohol priblížiť k elektrickým zariadeniam, je potrebné vopred takúto stavebnú činnosť oznámiť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (resp., distribučnej sústavy). Túto povinnosť má stavebník aj voči vlastníkovi priameho vedenia. Vždy je však potrebné oboznámiť tieto subjekty so situáciou ešte pred stavbou samotnou, nakoľko môžu stavebníkovi stanoviť príslušné podmienky ohľadom sústavy. Tieto je následne stavebník povinný dodržiavať.
Zákon upravuje aj výnimku z tohto pravidla, kedy sa však na stavbu v ochrannom pásme vyžaduje súhlas prevádzkovateľa sústavy, ktorý musí byť daný vopred. Je preto potrebné sa na prevádzkovateľa obrátiť so žiadosťou, ktorá by okrem identifikácie stavebníka a prevádzkovateľa mala obsahovať identifikáciu parcely (podľa listu vlastníctva, a to tak, aby nedošlo k jej zámene s inou parcelou) a samotnú žiadosť o poskytnutie súhlasu uskutočniť stavbu v ochrannom pásme. Prílohou k žiadosti by mal byť aj projekt stavby a jej zamýšľané osadenie na pozemku. Až po kladnom vyjadrení prevádzkovateľa sústavy je možné so stavbou začať.
Pokiaľ sa v blízkosti parcely, na ktorej sa plánuje stavať sústava nachádza, avšak stavebník si nie je istý, či by ochranné pásmo bolo dodržané (napríklad, nie je si istý, či by sa plánovaná stavba nachádzala už v ochrannom pásme alebo pár metrov od neho), môže sa obrátiť na distribútora sústavy, ktorý mu presne zakreslí v akej vzdialenosti sa siete nachádzajú.

(Zákon o energetike 251/2012 Z.z. § 43)
Ochranné pásma
(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e) nad 400 kV 35 m.
(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a) zriaďovať stavby,71) konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
b) 3 m pri napätí nad 110 kV.
(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice
a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.
(12) Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.
(13) Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a), ak osobitné predpisy72) neustanovujú inak.
(14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.
(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

 

-DD, 1real (2019)-