Kataster a skratky na LV

Zoznam skratiek pri listoch vlastníctva a iných písomnostiach z katastra.

C – spisová značka občianskoprávnej veci súdu (napr. rozsudok č. 9C/162/2014), ale tiež listina týkajúca sa konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z. (napr. rozhodnutie č. C-17/2015)

Co – listina týkajúca sa konaní o odvolaní proti rozhodnutiu v konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z.

č. d. – číslo dokumentu (ide najmä o dokumenty do roku 1964)

č. s. – číslo stavby

č. z. – číslo zmeny (= PVZ)

D – spisová značka dedičskej veci súdu alebo bývalého štátneho notárstva (napr. osvedčenie o dedičstve 15D 541/2007 Dnot 175/07)

druh ch. n. – druh chránenej nehnuteľnosti (napr. národná kultúrna pamiatka)

EN – evidencia nehnuteľnosti (predchodca katastra v období 1964 – 1992)

G1 – listina týkajúca sa konaní o overovaní geometrického plánu,

GP – geometrický plán

JEP – jednotná evidencia pôdy (1956 – 1964)

KN – kataster nehnuteľnosti

KZ – katastrálny zákon

k.ú. – katastrálne územie

LV – list vlastníctva

LS – spisová značka katastrálneho orgánu vo veciach osobitne evidovaných listín, ktoré „osvedčujú alebo potvrdzujú právo k časti pozemku (k dielu)“

mal. – maloletý (údaj, ktorý sa občas prenesie na list vlastníctva z pozemkovej knihy)

Mo – listina týkajúca sa konaní o návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mimo odvolacieho konania,

N – listina týkajúca sa konaní vo veci nájmu

nar. – narodený

Nšn – spisová značka štátneho notárstva pre veci, ktoré sa nezapísali do iných registrov

Nz – spisová značka osvedčenia vydaného štátnym notárstvom, je číslo notárskej zápisnice, nemusí ísť len o osvedčenie, napr. kúpna zmluva vo forme notárskej zápisnice

Ok – listina týkajúca sa konaní o návrhu na obnovu konania

OKO – obnova katastrálneho operátu

Oo – listina týkajúca sa konaní o odvolaní proti rozhodnutiu o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte,

OÚ – okresný úrad (alebo obvodný úrad)

p. – poschodie (nie podlažie!)

P – listina týkajúca sa konaní o zápise poznámky

P1 – spisová značka katastrálneho orgánu vo veci „zápisu poznámky“ (§ 38 ods. l, § 39 ods. l a 5 KZ), ktorá má „obmedzujúci charakter“

P2 – ako pri Pl s tým rozdielom, že ide o poznámku informatívneho charakteru,

p.č. – parcela číslo

PK – pozemková kniha

PKV – pozemkovoknižná vložka

PKN – pozemkovoknižný

PÚ – Pozemkový úrad

PVZ – položka výkazu zmien (číslo zmeny)

R – registračná značka bývalého štátneho notár­stva, ale tiež listina súvisiaca s nehnuteľnosťou alebo s vlastníkom, najmä listina o zmene druhu pozemku, o zmene trvalého pobytu, o zmene priezviska fyzickej osoby, žiadosť o zápis geometrického plánu,

R I – zmluva (napr. kúpna, darovacia, zámenná)

R II – dohoda o zriadení práva osobného užívania pozemku,

R III – zmluva o obmedzení prevodu ne­hnuteľnosti (do 31. decembra 1991 vrátane), od 1. januára 1992 vznik záložné­ho práva

r.č. – rodné číslo

rod. – rodený/á (napr.: rod. Mrkvičková)

ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov

s.č. – súpisné číslo

SPM – súbor prevzatých meraní

SGI – súbor geodetických informácii katastra nehnuteľností

SPI – súbor popisných informácii katastra nehnuteľností

THM – technicko-hospodárske mapovanie (väčšinou v období 1964 – 1992)

TPP – trvalý trávny porast

UO – určený operát

UP – listina týkajúca sa konaní o proteste prokurátora a upozornení prokurátora

UPo – listina týkajúca sa konaní o odvolaní vo veci protestu prokurátora a upozornení prokurátora,

V – konanie o povolení vkladu

VKM – vektorová katastrálna mapa

Vo – listina týkajúca sa konaní o odvolaní vo veci vkladu

X – listina týkajúca sa konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte

Xo – listina týkajúca sa konaní o odvolaní vo veci o opravy chýb v katastrálnom operáte,

Y­ – listina týkajúca sa konaní o priestupkoch

Z – listina týkajúca sa záznamového konanie (napr.: Osvedčenie o dedičstve 15D 541/2007 Dnot 175/07, č. Z 2226/09 -350/2010)

ZPMZ – záznam podrobného merania zmien

ZRPS – zjednodušený register pôvodného stavu

-DD (2021)-