Prosím Vás o radu, možno zrušiť vklad do katastra pri darovaní jednej polovice bytu, keď je na byte záložné právo v prospech banky lebo bol braný hypotekárny úver? Jedná sa mi o to, že pri každej zmene čo sa týka nehnuteľnosti musí byť daný súhlas banky, ten ale nebol daný, no aj napriek tomu že o tom banka nevedela, kataster zavkladoval polovicu bytu dotyčnému. Je tak možné zrušiť zavkladovanie a tiež aj darovaciu zmluvu, lebo neboli splnené podmienky uvedené v zmluve o hypotekárnom úvere? Úver platím stále ja, aj keď dotyčný mi sľúbil, že si zoberie polovicu úveru na seba, ale to sa doteraz nestalo. (prosím o nezverejnenie mena)

Dobrý deň.

Pokiaľ ide o darovaciu zmluvu, jej podstatnou náležitosťou je skutočnosť, že darca bezodplatne daruje dar darovanému, vo Vašom prípade polovicu bytu. Platí, že obdarovaný nemôže poskytnúť darcovi za darovanie žiadne protiplnenie a darca nemá nárok požadovať od obdarovaného, aby za neho z titulu darovania polovice bytu platil polovicu úveru v banke. Ak banka Vám poskytla ako dlžníkovi úver, ste povinný tento úver splácať bez ohľadu na to, či ste polovicu bytu darovali niekomu inému. Pokiaľ darovacia zmluva spĺňa všetky zákonom predpísané náležitosti, nemožno zrušiť zavkladovanie darovacej zmluvy ani darovaciu zmluvu ako takú z dôvodu, že banke nebolo oznámené darovanie polovice bytu druhej osobe alebo že sám splácate úver. Čo sa týka zmluvy s bankou, na základe ktorej bol poskytnutý úver, kde je ustanovené, že vlastník nehnuteľnosti nemôže nakladať s nehnuteľnosťou bez súhlasu banky, ide o záväzok vlastníka k banke a nespôsobuje neplatnosť darovacej zmluvy. Jedná sa v danom prípade len o zmluvné porušenie záväzku vlastníka vyžiadať si súhlas banky a banka môže vyvodiť voči vlastníkovi nehnuteľnosti určité dôsledky z dôvodu porušenia záväzku, napríklad tým, že sa stane splatný celý úver.

-JUDr. Slávka Krejčů (2015)-