Od októbra 2018 je účinná novela katastrálneho zákona. Nová zákonná úprava sa pokúsila riešiť problémy praxe, no niektoré zásadné nedostatky, (napr. formálnosť predaja bytu) ostali nedotknuté.

Pozitívne novinky:

V informačnom systéme sa už budú evidovať ceny všetkých nehnuteľností. Údaje o cenách však bude mať k dispozícii len vlastník a vybrané subjekty (napr. súdy, Národná banka Slovenka). Reálna hodnota nehnuteľností sa doteraz dala zistiť len prácne zo zmlúv uložených v zbierke listín.

K zmluvám a iným listinám spôsobilým na zápis nebude potrebné prikladať geometrický plán. Bude postačovať uvedenie čísla, pod ktorým bol plán úradne overený.

Podrobnejšie bol vymedzený postup pri zápise listiny, ktorá nevychádza z údajov katastra (§ 36a), čo by malo zvýšiť právnu istotu v týchto situáciách.

Po novom si občania budú môcť z katastrálneho operátu vyhotovovať aj kópie z katastrálneho operátu (napr. mobilom). Doteraz zákon umožňoval len vyhotovenie odpisov, náčrtov a výpisov. Kopírovanie sa v praxi často vykonávalo, no jednoznačné oprávnenie v zákone chýbalo.

Úrady tiež budú môcť občanom vyhotoviť súpis nehnuteľností, ktoré vlastnia v rámci celej SR. Takýto výpis uľahčí vlastníkom spravovanie ich majetku. Doteraz museli samostatne žiadať o všetky listy vlastníctva.

Problematické novinky:

Doteraz (pôvodný § 6 ods. 2) bolo nejasné, ktoré inžinierske a drobné stavby možno do katastra zapísať. Podľa novej úpravy sa budú môcť do katastra zapísať len stavby ohraničené obvodovými múrmi a strešnou konštrukciou. Na jednej strane sa teda odstránila právna neistota pri určovaní toho, čo do katastra patrí a čo nie, no na druhej strane sa vlastníkom niektorých stavieb (cesty, pristávacie dráhy, parkoviská) obmedzilo ich vlastnícke právo, keďže bez zápisu v katastri nehnuteľnosť nemožno predávať.

Návrh na začatie konania sa skomplikoval. Kým doteraz mal návrh na vklad len tri obsahové náležitosti (údaje navrhovateľa, označenie úradu a právneho úkonu), po novom pribudlo ďalších 6 povinných náležitostí návrhu. Spolu je to deväť (!) povinných náležitosti, na ktoré treba pamätať pri spisovaní žiadosti na kataster. Niektoré z týchto náležitosti (označenie právneho úkonu, podrobné označenie nehnuteľnosti, označenie podielov) sú pritom ľahko zistiteľné aj z prikladanej zmluvy, účastníci ich teda zbytočne musia uviesť dvakrát. Mám za to, že zvýšenie počtu náležitostí bude viesť k zbytočným prerušeniam konania a k výzvam na doplnenie návrhu.

Problematické je aj neurčité vymedzenie príloh potrebných k návrhu na vklad, a to formuláciou „listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie“. Kým doteraz boli prílohy jasne určené, po novom budú musieť občania viac uvažovať nad tým, čo všetko bude v konaní treba. Do prijatia novely bolo na úrade, aby v lehote zaobstaral ďalšie listinné dôkazy. Táto novinka umožní úradom celé zabezpečovanie dôkazov preniesť na účastníkov konania, čo určite nemožno vnímať ako zjednodušenie prístupu k úradom.

Zrušila sa možnosť odstrániť chyby v písaní dodatkom uzavretým na úrade. Občania bez elektronického podpisu budú môcť dodatok k zmluve vyhotoviť len v papierovej forme, a teda bude nutné zaplatiť za overenie podpisu.

Do zákona sa vniesla aj možnosť zápisu stavby, ktorá bola skolaudovaná pred 1.10.1976, na základe oznámenia obce. Táto možnosť bola doteraz nesprávne upravená vo vyhláške č. 461/2009 Z. z., hoci vyhláška je predpisom nižšej právnej sily a nemôže upravovať právomoci nad rámec zákona. Z vlastných skúsenosti viem, že tento spôsob zápisu stavby bol občanmi aj starostami zneužívaný na zápis čiernych stavieb a obchádzanie stavebného zákona. Myslím, že toto ustanovenie len podporuje chaos, ktorý u nás vládne v oblasti výstavby a urbanizmu. Dodatočné povoľovanie a dokladovanie týchto stavieb by mal riešiť stavebný zákon, nie katastrálny.

Pomerne veľké zmeny nastali aj v právnej úprave konania o oprave chyby.

Riešenie duplicity, skúmanie hraníc v teréne, opravu ROEP, rušenie nezákonných zápisov – to všetko umožní nová úprava konania o oprave chyby. Nie vždy ide o pozitívne zmeny.

Novela katastrálneho zákona účinná od 1.10.2018 významne mení konanie o oprave chyby. Mení sa definícia konania a rozširuje sa okruh právnych situácii, ktoré bude môcť okresný úrad cez toto konanie riešiť. Kým doteraz mala oprava chyby v zásade formálny charakter a slúžila len na zosúlaďovanie údajov katastra so zapísanými listinami, po novom sa bude môcť kataster v niektorých prípadov odkloniť od zapísanej listiny (napr. ROEP) a urobiť si sám záver o tom, ktorý údaj (napr. vlastník) má byť v katastri zapísaný. Podľa novej právnej úpravy bude teda možné cez toto konanie opravovať:

a) rozpor údajov katastra so zapísanými listinami,
b) duplicitne evidované vlastníctvo (so súhlasom dotknutých osôb),
c) hranice evidované v katastri v rozpore s hranicami v teréne (ak sa od posledného merania ich poloha nezmenila),
d) údaje zapísané na základe listiny nespôsobilej na zápis, ak od vykonaného záznamu nedošlo k zmene vlastníckeho práva,
e) údaje katastra zapísané na základe registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), ak uplynula lehota na opravu podľa zákona č. 180/1995 Z. z.,
f) výmeru C-KN parcely zapísanú na liste vlastníctva, ak je v rozpore s výmerou vypočítanou zo súradníc lomových bodov,
g) výmeru parcely E-KN.
Novela zákona vymedzila aj prípady (§ 59 ods. 5), kedy sa bude oprava vykonávať na základe protokolu o oprave chyby (t. j. bez použitia Správneho poriadku):

a) oprava údajov, ktoré nie sú na liste vlastníctva,
b) oprava niektorých údajov na liste vlastníctva, konkrétne osobných údajov, titulu nadobudnutia a doplňujúcich údajov,
c) oprava znenia poznámok, ak je v rozpore s listinou,
d) oprava výmery a hranice parcely E-KN,
e) oprava hranice parcely C-KN (ak nejde o opravu výmery podľa § 59 ods. 2 písm. f) .
Pozitívne novinky

Možnosť odstránenia duplicity cez konanie o oprave chyby je do istej miery prínosom, ale je otázne, či túto možnosť niekto využije, keďže so súhlasom vlastníkov sa duplicita mohla riešiť aj podľa starej právnej úpravy, a to na základe zmluvy a návrhu na vklad. Zmena je v tom, že účastníci konania už nemusia podávať návrh na vklad, ktorý bol spoplatnený. Návrh na opravu je zdarma.

Oprava zápisov vykonaných na základe nespôsobilej listiny umožní katastru rýchlejšie napraviť vlastné pochybenia. Doteraz bolo možné opravu vykonať len po tom, ako prokurátor podal protest proti nezákonnému zápisu. Od októbra si tieto pochybenia bude môcť kataster naprávať samostatne. Aj keď to v zákone nie je vyslovene uvedené, oprava sa pravdepodobne uskutoční tak, že sa zápis listiny v celom rozsahu zruší a osoba, ktorá nespôsobilú listinu doručila, bude vyzvaná na jej opravu podľa § 42 ods. 5.

Prínosom novely je, že zakotvila povinnosť oznamovať účastníkom konania aj opravy vykonané na základe protokolu, čo doteraz v zákone chýbalo a občania sa o oprave nemuseli dozvedieť.

Problematické novinky

Novela umožnila opravovať chybne evidované hranice (ak sa od posledného merania v teréne nemenili). Táto možnosť de iure znamená, že okresný úrad bude na podnet vlastníka skúmať, či došlo k posunu hranice v teréne, alebo nie. Okrem toho, že to určite veľa ľudí zneužije na (ne)riešenie vlastníckych sporov mimosúdnou cestou, bude tento druh opravy aj veľmi náročný na dokazovanie (merania, ohliadky, výsluchy).

Podľa novej úpravy bude možné formou protokolu (teda bez procesných práv uvedených v Správnom poriadku) opravovať osobné údaje na liste vlastníctva ako meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo. Bude teda možné cez protokol zmeniť evidovaného vlastníka, čo je asi najvážnejšia zmena údajov k akej môže dôjsť. Nie je zrejmé, prečo pri tejto oprave (zmene) bola zvolená len forma protokolu, teda forma, ktorá zaručuje nižšiu právnu ochranu a menej procesných práv (napr. právo byť upovedomený o začatí konania, právo na odvolanie, právo nazrieť do spisu). To isté platí o oprave hraníc parciel (E-KN aj C-KN).

Nesprávna je formulácia § 59 ods. 2 písm. c), ktorá nezmyselne ustanovuje, že: s opravou musia súhlasiť osoby zapísané ako vlastníci, ktorí nie sú zapísaní ako vlastníci…

V § 59 ods. 5 písm. e) sa zákonodarca pravdepodobne opäť dopustil omylu, keďže spája ustanovenie o oprave výmery s ustanovením o oprave hranice.

-DD (2019)-