Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, … postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

Obvyklá výška nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy
Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800473 Badín Banská Bystrica 22,50 €  
800619 Baláže Banská Bystrica 49,38 € *
801062 Banská Bystrica Banská Bystrica 27,43 €  
854468 Bečov Banská Bystrica 24,19 €  
819671 Brusno Banská Bystrica 14,22 €  
811718 Dolná Mičiná Banská Bystrica 37,54 €  
812251 Dolný Harmanec Banská Bystrica 3,69 €  
812641 Donovaly Banská Bystrica 15,12 € *
813443 Dúbravica Banská Bystrica 27,15 €  
815799 Harmanec Banská Bystrica 50,78 € *
816124 Hiadeľ Banská Bystrica 74,94 € *
817457 Horná Mičiná Banská Bystrica 31,00 €  
818160 Horné Pršany Banská Bystrica 24,96 € *
819603 Hrochoť Banská Bystrica 32,66 € *
819743 Hronsek Banská Bystrica 32,01 €  
826260 Kordíky Banská Bystrica 52,90 € *
801453 Kostiviarska Banská Bystrica 14,21 €  
801381 Kremnička Banská Bystrica 23,68 €  
828084 Králiky Banská Bystrica 33,72 € *
801429 Kynceľová Banská Bystrica 30,00 €  
833657 Lučatín Banská Bystrica 13,96 €  
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 € *
836605 Medzibrod Banská Bystrica 16,47 €  
838659 Motyčky Banská Bystrica 14,92 € *
838586 Moštenica Banská Bystrica 8,17 €  
838306 Môlča Banská Bystrica 21,87 €  
801437 Nemce Banská Bystrica 29,93 €  
844021 Oravce Banská Bystrica 25,98 €  
847411 Podkonice Banská Bystrica 11,95 €  
801283 Podlavice Banská Bystrica 11,59 €  
847836 Pohronský Bukovec Banská Bystrica 12,94 € *
848158 Poniky Banská Bystrica 18,95 €  
849073 Povrazník Banská Bystrica 16,04 €  
849782 Priechod Banská Bystrica 25,89 €  
801241 Radvaň Banská Bystrica 24,36 € *
852236 Riečka Banská Bystrica 50,78 € *
854476 Sebedín Banská Bystrica 21,78 €  
854794 Selce Banská Bystrica 23,00 €  
801411 Senica Banská Bystrica 21,27 €  
856525 Slovenská Ľupča Banská Bystrica 20,04 €  
858447 Staré Hory Banská Bystrica 49,38 € *
859052 Strelníky Banská Bystrica 15,60 €  
801101 Sásová Banská Bystrica 39,10 € *
862487 Tajov Banská Bystrica 12,46 €  
858455 Turecká Banská Bystrica 8,22 €  
866423 Uľanka Banská Bystrica 50,78 € *
869899 Vlkanová Banská Bystrica 64,06 € *
808334 Čačín Banská Bystrica 32,66 €  
809284 Čerín Banská Bystrica 33,91 €  
833339 Ľubietová Banská Bystrica 12,03 €  
801402 Šalková Banská Bystrica 24,79 €  
861057 Špania Dolina Banská Bystrica 12,94 € *
         
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky

 -DD (2020)-