Rozdelenie pozemku intravilán / extravilán

Rozdelenie pozemku v intraviláne (v zastavanom území obce) je možné vždy na základe žiadosti vlastníka.

V extraviláne (mimo zastavaného územia obce) je však delenie pozemkov obmedzené zákonom NRSR č. 180/1995 Z.z.. Tieto obmedzenia sa týkajú iba poľnohospodárskych pozemkov

 • orná pôda,
 • chmeľnica,
 • vinica,
 • ovocný sad,
 • záhrada a
 • trvalý trávnatý porast
 • a lesných pozemkov.

Na pozemky, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a ostatná plocha sa obmedzenia tohto zákona nevzťahujú.

Obmedzenia, ktoré je potrebné dodržať pri delení pozemku v extraviláne sú:

 • Poľnohospodársky pozemok: (orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) nemôže právnym úkonom (kúpna zmluva, darovacia zmluva a zámenná zmluva), rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva, alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť pozemok menší ako 3000 m2.
 • Poľnohospodársky pozemok: (orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) nemôže právnym úkonom (kúpna zmluva, darovacia zmluva a zámenná zmluva), rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť spoluvlastnícky podiel, ktorý zodpovedá menej ako 3000 m2.
 • Lesný pozemok: nemôže právnym úkonom (kúpna zmluva, darovacia zmluva a zámenná zmluva), rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť pozemok menší ako 5000 m2.
 • Lesný pozemok: nemôže právnym úkonom (kúpna zmluva, darovacia zmluva a zámenná zmluva), rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť spoluvlastnícky podiel, ktorý zodpovedá menej ako 5000 m2.

Výnimky, na ktoré sa tieto obmedzenia nevzťahujú. Výnimky sa vzťahujú na tieto prípady:

 • ak sa poľnohospodársky pozemok (orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) alebo lesný pozemok rozdeľuje na účely výstavby.
 • ak sa poľnohospodársky pozemok (orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) rozdeľuje na účely, pre ktoré by ho bolo možné vyvlastniť (napr. pre účely výstavby diaľnic a pod.)
 • ak sa poľnohospodársky pozemok (orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) alebo lesný pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav.
 • ak ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu (Zákon 229/1991 Zb.) (napr. ak sa jedná o reštitúciu)
 • ak sa odčleňuje časť poľnohospodárskeho pozemku (orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) alebo lesného pozemku a pričleňuje sa k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok.
 • ak ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.
 • ak sa jedná o osobitný originálny spôsob nadobudnutia pozemku vydržaním (Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR – 3 Cdo 68/2011).

Z uvedeného vyplýva, že ak sa jedná o oddelenie pozemku pod 3000m2 v extraviláne, ktorý je v katastri evidovaný ako orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad, záhrada alebo trvalý trávnatý porast je potrebné pre zápis do katastra takéhoto pozemku doložiť tieto doklady:

Žiadosť vlastníka alebo návrh na vklad s kúpnou alebo darovacou zmluvou ak sa jedná o predaj alebo darovanie časti pozemku
Geometrický plán
Stanovisko obce, že sa jedná o delenie pozemku pre účely výstavby alebo zriadenia záhrad resp. je potrebné doložiť listinu vydanú štátnym orgánom, ktorá potvrdzuje, že sa jedná o výnimku zo zákazu drobenia pozemkov.
Z uvedeného vyplýva, že ak sa jedná o oddelenie pozemku pod 5000m2 v extraviláne, ktorý je v katastri evidovaný ako lesný pozemok je potrebné pre zápis do katastra takéhoto pozemku doložiť tieto doklady:

Žiadosť vlastníka alebo návrh na vklad s kúpnou alebo darovacou zmluvou ak sa jedná o predaj alebo darovanie časti pozemku
Geometrický plán
Stanovisko obce, že sa jedná o delenie pozemku pre účely výstavby alebo zriadenia záhrad resp. je potrebné doložiť listinu vydanú štátnym orgánom, ktorá potvrdzuje, že sa jedná o výnimku zo zákazu drobenia pozemkov.

-DD (2021)-