Dobrý deň. Prosím o radu. Môj manžel vlastní nadpolovičnú väčšinu rodinného domu s pozemkom, asi 12/20. Zvyšok vlastnia ďalší traja spoluvlastníci. Teraz by sme chceli nadstavovať, prípadne na pozemku pristaviť nový domček. Je k vydaniu stavebného povolenia potrebný súhlas všetkých troch spoluvlastníkov, nakoľko sa s jedným z nich nedá dohodnúť? A potrebujeme vlastne ich súhlas keď manžel vlastní väčšinu? Jana P.

Odpoveď:

Dobrý deň. Hospodárenie so spoločnou vecou patriacou do podielového spoluvlastníctva upravuje § 139 a nasl. Občianskeho zákonníka. O hospodárení rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov, teda uplatňuje sa tzv. majoritný princíp, t.j. princíp, pri ktorom je rozhodujúca väčšina počítaná podľa veľkosti podielov a nie podľa počtu spoluvlastníkov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Z popísanej Vašej situácie vyplýva, že stavebný úrad by nemal požadovať súhlas všetkých spoluvlastníkov k vydaniu stavebného povolenia, ale postačovať by mal súhlas majoritných spoluvlastníkov, teda väčšiny spoluvlastníkov predmetného rodinného domu. Zároveň ale musím upozorniť, že pokiaľ ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o takejto zmene rozhodol súd. Posúdenie, či ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, závisí od posúdenia konkrétneho prípadu. Za dôležitú zmenu treba v zásade považovať takú zmenu, ktorá sa dotýka samotnej podstaty veci (napríklad zásadná prestavba domu), pričom tohto práva sa musia prehlasovaní spoluvlastníci domáhať súdnou cestou.

-JUDr. Slávka Krejčů (2016)-