Dobrý deň, som vlastníkom 1/20-iny pozemku, na pozemku kde predtým stál dom a humno mojich prastarých rodičov, ktoré však počas vojny zhoreli a odvtedy tam bolo len smetisko a zhorenisko. V roku 1992 sme si s rodičmi v dobrej viere že sme jediní vlastníci na pozemku postavili chatku, na čo sme dostali aj povolenie od okresného úradu a doteraz ju užívame. V súčasnej dobe, keď som si chcel aj ja postaviť na parcele malú chatku, som na správe katastra zistil, že nie sme jediní vlastníci. Dozvedel som sa, že môžem pozemok dostať do vlastníctva tzv. vydržaním. Začal som oslovovať ľudí, ktorí sú dedičmi ostatných spoluvlastníkov (nakoľko tí sú mŕtvi) a zbierať ich podpisy, chýbajú mi však ešte tri. Chcel by som sa spýtať, či môžem návrh na vydržanie podať za takejto situácie, alebo je potrebné mať všetky podpisy, aký je postup. Ďakujem. M. Staré Hory

Odpoveď:

Dobrý deň. V zmysle občianskeho zákonníka sa oprávnený držiteľ (ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec alebo právo patrí) stáva vlastníkom veci, ak ju má v tomto prípade, keďže ide o nehnuteľnosť, nepretržite v držbe po dobu 10 rokov. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že je držba oprávnená. Otázku dobromyseľnosti treba skúmať s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu. V prípade, že sú splnené podmienky pre takéto nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním, túto skutočnosť v nesporných prípadoch na účely zápisu do katastra nehnuteľnosti osvedčuje notár vo forme notárskej zápisnice. Pokiaľ by bolo vydržanie nehnuteľnosti sporné (notár by napríklad nemal preukázané, že sa pozemok vydržal), tieto spory rozhodujú súdy. Podpisy ostatných spoluvlastníkov v súvislosti s vydržaním nie sú v zásade nevyhnutné. Vždy je potrebné posudzovať konkrétne okolnosti každého prípadu.

-JUDr. Slávka Krejčů (2016)-