Dobrý deň. Prostredníctvom realitnej kancelárie som odkúpil od pôvodných majiteľov dve väčšie parcely lesného pozemku na stavbu rekreačných domov a polovičný podiel na parcele, cez ktorú má viesť príjazd. Majitelia dvoch chát postavených pred mojimi parcelami si dodatočne odkúpili pozemky okolo svojich chát, ale nemajú záujem na odkúpenie podielov na vytvorenie nového príjazdu. K prvej chate majú prístup priamo z lesnej cesty, k druhej chate susedia používajú príjazd cez moju parcelu, nadväzujúci na inú lesnú cestu, ktorá je neoficiálna, vyjazdená. Susedia žiadajú, aby som im predal časť parcely, po ktorej jazdia. S týmto som nesúhlasil, lebo vjazd zasahuje až do stredu parcely a s polovičnou výmerou by nemala svoju pôvodnú hodnotu. Môj návrh, aby sa spolupodieľali na novom príjazde alebo aspoň čiastočne posunuli svoj vjazd na pozemok, čím by jazdili po mojej parcele v menšej miere, zamietli. Teraz ma upozornili, že budú žiadať zriadenie vecného bremena na mojej parcele týkajúce sapráva prejazdu cez súd. Boli by susedia s prípadnou žalobou na súde úspešní? Vopred ďakujem. Martin zo Sliača

Odpoveď:

Dobrý deň, v zmysle § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cestycez priľahlý pozemok. Inými slovami, susedia sa môžu obrátiť na súd s prípadným návrhom na zriadenie vecného bremena a súd môže ale ani nemusí ich návrhu vyhovieť. Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že súd pri rozhodovaní musí skúmať, čiprístup vlastníka k svojej stavbe nemožno zabezpečiť inak. Z Vášho popisu situácie by bolo možné uvažovať o tom, že prístup k stavbe Vášho suseda by bol možný aj cez navrhovanú prístupovú cestu. Pokiaľ ste vlastníkom pozemku, ktorá má byť navrhovanoupríjazdovou cestou, mohol by sused napríklad žiadať o zriadenie vecného bremena cez túto príjazdovú cestu, to znamená že prístup k stavbe Vášho suseda cez Váš pozemok by nemusel byť jediným prístupom a súd by tak nemusel vyhovieť návrhu suseda na zriadenie vecného bremena zodpovedajúce práva prejazdu cez Váš pozemok. Okrem toho má vecné bremeno vlastníka pozemku, v neprospech ktorého je vecné bremeno zriadené, obmedziť v nevyhnutnej miere. To znamená, že ak sa Váš sused môže dostať ku svojej chate aj tak, že v menšej miere zasiahne do Vášho pozemku, že by ho bolo možné posunúť ako ste spomínali, vecné bremeno by sa malo zriadiť len v nevyhnutnej miere. Ešte je potrebné dodať, že vecné bremeno by súd zriadil za peňažnú náhradu.

-JUDr. Slávka Krejčů (2014)-