Vyhláška č. 503/2022 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla

 

Platnosť od

28.12.2022

Účinnosť od

01.01.2023

OBSAH

 • 1 - Predmet úpravy
 • 2 - Základné pojmy
 • 3 - Teplota teplej vody na odbernom mieste a ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla
 • 4 - Rozpočítavanie nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla
 • 5 - Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru
 • 6 - Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa obostavaného objemu bytu a nebytového priestoru
 • 7 - Rozpočítavanie nákladov na teplo pre bytovú odovzdávaciu stanicu tepla
 • 8 - Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov
 • 9 - Rozpočítavanie nákladov na teplú vodu na odberné miesta
 • 10 - Rozpočítavanie nákladov na teplú vodu pre objekt rozpočítavania
 • 11 - Údaje uvedené v rozpočítavaní množstva tepla na teplú vodu a množstva tepla na vykurovanie
 • 12
 • 13 - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2023
 • 14 - Zrušovacie ustanovenie
 • 15 - Účinnosť

Prílohy

 • Aktuálne znenie 01.01.2023
 • Časové verzie
 • Súvislosti
 

503

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 

z 19. decembra 2022,

 

ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla
na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 6 a § 18 ods. 11 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

   
 

§ 1

 

Predmet úpravy

 

Táto vyhláška ustanovuje

 

a) teplotu teplej vody na odbernom mieste,

 

b) pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode,

 

c) pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla,

 

d) pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode,

 

e) pomer základnej zložky a spotrebnej zložky na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla,

 

f) pravidlá rozpočítavania ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

 

§ 2

 

Základné pojmy

 

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

 

a) nekorigovaným indikovaným údajom údaj získaný z pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov (ďalej len „pomerový rozdeľovač“) bez zohľadnenia výrobcom určených vyhodnocovacích koeficientov a koeficientov nepriaznivej polohy, ktorý je rozdielom nameraných hodnôt na konci a na začiatku zúčtovacieho obdobia; pomerové rozdeľovače musia byť rovnakého typu a s rovnakým algoritmom výpočtu námeru,

 

b) korigovaným indikovaným údajom nekorigovaný indikovaný údaj po zohľadnení výrobcom určených vyhodnocovacích koeficientov a koeficientov nepriaznivej polohy podľa prílohy č. 1, ak pomerové rozdeľovače priamo svojim algoritmom výpočtu nezohľadňujú nepriaznivú polohu miestnosti,

 

c) spotrebou meranou určeným meradlom údaj určeného meradla1) v zákonných meracích jednotkách pre energiu a objem alebo ich násobkov, ktorý je rozdielom nameraných hodnôt na konci a na začiatku zúčtovacieho obdobia,

 

d) objektom rozpočítavania budova alebo časť budovy s jedným odberným miestom, viac budov s jedným odberným miestom a spoločným meraním dodaného množstva tepla alebo budova s viacerými odbernými miestami, ktorej spotreba tepla je daná súčtom údajov spotreby tepla z určených meradiel na odberných miestach; objektom rozpočítavania je aj budova s decentralizovaným zdrojom tepla,

 

e) podlahovou plochou bytu alebo nebytového priestoru celková plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, alebo miestností nebytového priestoru nachádzajúcich sa za vonkajšími vstupnými dverami bytu alebo nebytového priestoru a iných vykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu bez plochy balkónov, lodžií, terás, ak nie sú vykurované, a nevykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu alebo nebytového priestoru okrem prípadov, keď sa stavebnou úpravou tieto priestory spoja s miestnosťami bytu alebo s nebytovým priestorom,

 

f) spoločným priestorom v objekte rozpočítavania miestnosť alebo súbor miestností objektu, ktoré sú vybavené vykurovacími telesami s pomerovým rozdeľovačom alebo určeným meradlom tepla a sú určené na spoločné užívanie konečnými spotrebiteľmi, najmä práčovne, sušiarne a kočikárne,

 

g) obostavaným objemom bytu alebo nebytového priestoru súčin podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru a konštrukčnej výšky miestností,

 

h) upravenou podlahovou plochou objektu rozpočítavania celková podlahová plocha bytov alebo nebytových priestorov a celková podlahová plocha spoločných priestorov po zohľadnení stavebných úprav bytov alebo nebytových priestorov s individuálnym vykurovaním v súlade s rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu,2)

 

i) vykurovaným priestorom vykurovaný byt alebo nebytový priestor, vykurovaný spoločný priestor okrem schodísk a chodieb v objekte rozpočítavania s jednotným systémom merania za obdobie kalendárneho roka v užívaní jedného alebo viacerých konečných spotrebiteľov,

 

j) referenčnou hodnotou spotreby tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa súčin podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru konečného spotrebiteľa a mernej spotreby tepla na vykurovanie objektu rozpočítavania na 1 m2, alebo súčin obostavaného objemu bytu alebo nebytového priestoru konečného spotrebiteľa a mernej spotreby tepla na vykurovanie objektu rozpočítavania na 1 m3,

 

k) referenčnou hodnotou spotreby tepla na prípravu teplej vody pre konečného spotrebiteľa súčin množstva spotrebovanej teplej vody konečného spotrebiteľa a mernej spotreby tepla na prípravu teplej vody objektu rozpočítavania,

 

l) mernou spotrebou tepla na vykurovanie objektu rozpočítavania podiel spotreby tepla na vykurovanie v kWh a celkovej podlahovej plochy alebo obostavaného objemu objektu rozpočítavania,

 

m) mernou spotrebou tepla na prípravu teplej vody objektu rozpočítavania podiel spotreby tepla na prípravu teplej vody v kWh a spotreby studenej vody na prípravu teplej vody v m3.

 

§ 3

 

Teplota teplej vody na odbernom mieste a ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla

 

(1) Teplota teplej vody na odbernom mieste je najmenej 45 °C a najviac 55 °C na výtoku teplej vody u konečného spotrebiteľa.

 

(2) Ekonomicky oprávnenými nákladmi na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona sú náklady na:

 

a) elektrinu, dopravu, technologické hmoty, technologickú vodu a zabezpečenie potrebného množstva priameho materiálu, ktorý slúži na výrobu tepla,

 

b) odmeny pre fyzické osoby alebo právnické osoby podieľajúce sa na prevádzke, oprave a údržbe sústavy tepelných zariadení,

 

c) poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa osobitného predpisu,3)

 

d) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý súvisí s výrobou tepla,

 

e) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej je umiestnené zariadenie na výrobu tepla,

 

f) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti súvisiacej s výrobou tepla a ostatných priestorov alebo plôch na skládku paliva a nespálených zvyškov paliva,

 

g) opravy a údržbu zariadenia na výrobu tepla,

 

h) poistenie, revízie a zákonné prehliadky tepelného zariadenia,

 

i) úroky z úveru na obstaranie tepelného zariadenia,

 

j) obstaranie technologického zariadenia rovnomerne rozložené na obdobie jeho plánovanej životnosti.

 

§ 4

 

Rozpočítavanie nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla

 

(1) Ak v objekte rozpočítavania nie sú nainštalované bytové odovzdávacie stanice tepla, rozpočítavanie nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla sa osobitne uplatní na množstvo tepla na vykurovanie (ďalej len „náklady na vykurovanie“) a množstvo tepla na prípravu teplej vody (ďalej len „náklady na teplú vodu“).

 

(2) Náklady na vykurovanie a náklady na teplú vodu sa uvedú vo faktúre dodávateľa tepla alebo náklady na vykurovanie a náklady na teplú vodu určí osoba zabezpečujúca výrobu tepla podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona.

 

(3) Pri rozpočítavaní nákladov na množstvo vyrobeného tepla v decentralizovanom zdroji tepla sa uplatnia náklady uvedené vo faktúre dodávateľa tepla alebo sa uplatnia náklady určené osobou zabezpečujúcou výrobu tepla podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona podľa § 3 ods. 2 písm. a) a c), ktoré sa rozdelia na náklady na množstvo vyrobeného tepla v decentralizovanom zdroji tepla spotrebovaného v objekte rozpočítavania na

 

a) teplú vodu podľa vzorca

 

NTV=NCVT×QTVQCVT,

 

kde

 

NTV

sú náklady na množstvo vyrobeného tepla v decentralizovanom zdroji tepla spotrebovaného na teplú vodu pre objekt rozpočítavania vyjadrené v eurách,

NCVT

sú náklady na celkové množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla pre objekt rozpočítavania určené podľa § 3 ods. 2 písm. a) a c), vyjadrené v eurách,

QTV

je množstvo spotrebovaného tepla na teplú vodu z decentralizovaného zdroja tepla pre objekt rozpočítavania vyjadrené v kWh alebo GJ,

QCVT

je množstvo tepla vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla pre objekt rozpočítavania vyjadrené v kWh alebo GJ,

 

b) vykurovanie podľa vzorca

 

NUK=NCVT-NTV,

 

kde sú

 

NUK

náklady na množstvo vyrobeného tepla v decentralizovanom zdroji tepla spotrebovaného na vykurovanie objektu rozpočítavania vyjadrené v eurách,

NCVT

náklady na celkové množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla pre objekt rozpočítavania určené podľa § 3 ods. 2 písm. a) a c), vyjadrené v eurách,

NTV

náklady na množstvo vyrobeného tepla v decentralizovanom zdroji tepla, spotrebovaného na prípravu teplej vody pre objekt rozpočítavania, vyjadrené v eurách.

 

§ 5

 

Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru

 

(1) Ak v objekte rozpočítavania nie sú zapojené určené meradlá tepla ani pomerové rozdeľovače u konečných spotrebiteľov podľa § 18 ods. 4 písm. a) zákona, náklady na vykurovanie sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom podľa vzorca

 

NUKi=NUKS×Si,

 

kde

 

NUKi

sú náklady na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa i vyjadrené v eurách,

NUK

sú náklady na vykurovanie za objekt rozpočítavania vyjadrené v eurách,

i

je index - označenie konečného spotrebiteľa,

S

je celková podlahová plocha bytov, vykurovaných nebytových priestorov a spoločných priestorov objektu rozpočítavania vyjadrená v m2 alebo upravená podlahová plocha objektu rozpočítavania,

Si

je podlahová plocha bytu, vykurovaného nebytového priestoru a spoločného priestoru konečného spotrebiteľa i vyjadrená v m2 alebo upravená podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru.

 

(2) Ak sú v objekte rozpočítavania aj byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním, cez ktoré prechádzajú spoločné rozvody vykurovacej sústavy, náklady na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 30 % a spotrebná zložka 70 % z celkových nákladov. Obidve zložky sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom v pomere podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania, pričom základná zložka sa rozpočíta aj medzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov s individuálnym vykurovaním.

 

(3) Náklady na teplo dodané do spoločných priestorov sa rozpočítavajú medzi konečných spotrebiteľov podľa spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch.

 

(4) Náklady na teplo dodané do spoločných priestorov, ktoré sa nevyužívajú v prospech všetkých konečných spotrebiteľov, sa rozpočítavajú rovnakým dielom konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory užívajú.

 

(5) Náklady na vykurovanie podľa § 5 ods. 1 sa pri zmene konečného spotrebiteľa v rámci zúčtovacieho obdobia rozpočítavajú podľa pomerných množstiev uvedených v prílohe č. 2 stĺpci č. 2.

 

(6) Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa odseku 3 sa neuplatňuje, ak tak rozhodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov.

 

§ 6

 

Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa obostavaného objemu bytu a nebytového priestoru

 

Ak v objekte rozpočítavania nie sú nainštalované určené meradlá tepla ani pomerové rozdeľovače u konečných spotrebiteľov podľa § 18 ods. 4 písm. a) zákona a byty alebo nebytové priestory majú rozdielnu konštrukčnú výšku jednotlivých miestností, náklady na vykurovanie sa konečným spotrebiteľom rozpočítavajú v pomere obostavaného objemu bytu alebo nebytového priestoru konečného spotrebiteľa k celkovému obostavanému objemu všetkých bytov a nebytových priestorov v objekte rozpočítavania. Pri rozpočítavaní nákladov na vykurovanie podľa prvej vety sa postupuje podľa § 5 s použitím obostavaného objemu v m3.

 

§ 7

 

Rozpočítavanie nákladov na teplo pre bytovú odovzdávaciu stanicu tepla

 

(1) Náklady na teplo pre bytovú odovzdávaciu stanicu tepla sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku.

 

(2) Spotrebná zložka pre objekt rozpočítavania sa určí podľa vzorca

 

SZ%=∑inQi+∑jmQjQC⁡×100,

 

kde je

 

SZ%

spotrebná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v percentách, pričom maximálna výška spotrebnej zložky je 100 %,

Qi

spotreba tepla konečného spotrebiteľa i vyjadrená v kWh alebo GJ,

i

index - označenie konečného spotrebiteľa, ktorého spotreba tepla bola nameraná určeným meradlom; i = 1 až n,

n

počet konečných spotrebiteľov, ktorým spotreba tepla bola nameraná určeným meradlom počas celého zúčtovacieho obdobia,

Qj

spotreba tepla konečného spotrebiteľa j vyjadrená v kWh alebo GJ,

j

index - označenie konečného spotrebiteľa so spotrebou tepla určenou náhradným spôsobom podľa odseku 11 alebo odseku 12; j = 1 až m,

m

celkový počet konečných spotrebiteľov so spotrebou tepla určenou náhradným spôsobom podľa odseku 11 alebo odseku 12,

Qc

celková spotreba tepla pre objekt rozpočítavania za príslušné zúčtovacie obdobie vyjadrená v kWh alebo GJ.

 

(3) Základná zložka pre objekt rozpočítavania sa určí podľa vzorca

 

ZZ%=100-SZ%,

 

kde je

 

ZZ%

základná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v percentách,

SZ%

spotrebná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v percentách.

 

(4) Základná zložka pre konečného spotrebiteľa sa určí podľa vzorca

 

ZZi=ZZS×Si,

 

kde je

 

ZZi

základná zložka pre konečného spotrebiteľa i vyjadrená v eurách,

i

index - označenie konečného spotrebiteľa,

ZZ

základná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v eurách,

S

celková podlahová plocha bytov, vykurovaných nebytových priestorov a vykurovaných spoločných priestorov vyjadrená v m2 alebo upravená podlahová plocha objektu rozpočítavania,

Si

podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru konečného spotrebiteľa vyjadrená v m2 alebo upravená podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru.

 

(5) Základná zložka sa podľa odseku 4 rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory v nadstavbách a vstavbách do podkrovia s individuálnou prípravou tepla, pričom sa pre podlahovú plochu uplatní koeficient 0,2.

 

(6) Základná zložka podľa odseku 4 sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania.

 

(7) Spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa sa určí podľa vzorca

 

SZi=Qi∑ikQk×SZ,

 

kde

 

SZi

je spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa i vyjadrená v eurách,

i

je index – označenie konečného spotrebiteľa; i = 1 až k,

k

je celkový počet konečných spotrebiteľov za objekt rozpočítavania,

Qi

je spotreba tepla konečného spotrebiteľa i za zúčtovacie obdobie z určeného meradla na meranie tepla alebo spotreba určená náhradným spôsobom podľa odsekov 11 a 12,

Qk

sú údaje spotrieb získaných zo všetkých určených meradiel na meranie tepla v objekte rozpočítavania vrátane spotreby určenej náhradným spôsobom podľa odsekov 11 a 12 za príslušné zúčtovacie obdobie v objekte rozpočítavania v rovnakých jednotkách, a to kWh alebo GJ,

SZ

je spotrebná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v eurách.

 

(8) Ak počas zúčtovacieho obdobia dôjde k zmene konečného spotrebiteľa

 

a) základná zložka sa konečným spotrebiteľom prerozdelí podľa prílohy č. 2 stĺpca č. 1 k dátumu zmeny konečného spotrebiteľa,

 

b) spotrebná zložka sa konečným spotrebiteľom vypočíta na základe údajov z určených meradiel na meranie tepla k dátumu zmeny konečného spotrebiteľa; ak k dátumu zmeny nie sú k dispozícii odpočty určených meradiel na meranie tepla, spotreby za jednotlivé obdobia sa určia z celkovej ročnej spotreby podľa prílohy č. 2 stĺpca č. 1.

 

(9) Náklady na teplo dodané do spoločných priestorov sa rozpočítavajú medzi konečných spotrebiteľov podľa spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch.

 

(10) Náklady na teplo dodané do spoločných priestorov, ktoré sa nevyužívajú v prospech všetkých konečných spotrebiteľov sa rozpočítavajú rovným dielom konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory užívajú.

 

(11) Spotreba tepla pre konečného spotrebiteľa, ktorý neumožní zapojiť určené meradlo, nepoužíva určené meradlo na spoločné meranie tepla pre vykurovanie a teplú vodu, neumožní jeho odčítanie, alebo neoprávnene do určeného meradla zasiahne, čím spôsobí jeho nesprávnu funkciu, alebo ho poškodí, sa určí podľa vzorca

 

Qdj=maxi=1 až n⁡QiSi×Sj×1,1,

 

kde je

 

Qdj

spotreba tepla konečného spotrebiteľa j určená náhradným spôsobom, vyjadrená v kWh alebo GJ,

j

index - označenie konečného spotrebiteľa, pre ktorého sa spotreba tepla určuje náhradným spôsobom,

Qi

spotreba tepla i-teho konečného spotrebiteľa nameraná určeným meradlom tepla osobitne za každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, vyjadrená v kWh alebo GJ,

i

index - označenie konečného spotrebiteľa s nameranou spotrebou tepla určeným meradlom; i = 1 až n,

n

celkový počet konečných spotrebiteľov, ktorých spotreba tepla je nameraná určeným meradlom počas celého zúčtovacieho obdobia; nezahŕňa konečných spotrebiteľov v bytoch a nebytových priestoroch s individuálnou prípravou tepla,

Si

podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru konečného spotrebiteľa i vyjadrená v m2,

Sj

podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru j-teho konečného spotrebiteľa, pre ktorého sa spotreba tepla určuje náhradným spôsobom, vyjadrená v m2.

 

(12) Pri poruche určeného meradla sa spotreba tepla konečnému spotrebiteľovi určí na základe jeho priemernej spotreby za posledné dva roky. Ak spotreba tepla konečného spotrebiteľa za posledné dva roky nie je známa, k poruche určeného meradla dôjde opakovane alebo dôjde za posledné dva roky k zmene konečného spotrebiteľa, spotreba tepla sa určí podľa vzorca

 

Qdj=∑inQi∑inSi⁡×Sj,

 

kde je

 

Qdj

spotreba tepla konečného spotrebiteľa j určená náhradným spôsobom, vyjadrená v kWh alebo GJ,

j

index - označenie konečného spotrebiteľa, pre ktorého sa spotreba tepla určuje náhradným spôsobom,

Qi

spotreba tepla konečného spotrebiteľa nameraná určeným meradlom tepla osobitne za každý byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania, vyjadrená v kWh alebo GJ,

i

index - označenie konečného spotrebiteľa, ktorého spotreba tepla je nameraná určeným meradlom; i = 1 až n,

n

celkový počet konečných spotrebiteľov, ktorých spotreba tepla je nameraná určeným meradlom; nezahŕňa konečných spotrebiteľov v bytoch a nebytových priestoroch s individuálnou prípravou tepla,

Si

podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru konečného spotrebiteľa i vyjadrená v m2,

Sj

podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru konečného spotrebiteľa j, pre ktorého sa spotreba tepla určuje náhradným spôsobom, vyjadrená v m2.

 

(13) Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa odseku 9 sa neuplatňuje, ak tak rozhodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov.

 

§ 8

 

Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov

 

(1) Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače alebo určené meradlá na meranie tepla u konečného spotrebiteľa, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie za kalendárny rok sa rozdelia na spotrebnú zložku a základnú zložku, pričom podiel základnej zložky je 60 %. Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť o zmene podielu základnej zložky, nemôže byť však nižší ako 30 %.

 

(2) Spotrebná zložka pre objekt rozpočítavania sa určí podľa vzorca

 

SZ%=100-ZZ%,

 

kde je

 

SZ%

spotrebná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v percentách,

ZZ%

základná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v percentách.

 

(3) Základná zložka sa rozpočítava konečným spotrebiteľom podľa vzorca

 

ZZksi=ZZS×Sksi,

 

kde je

 

ZZksi

základná zložka pre konečného spotrebiteľa i vyjadrená v eurách,

i

index - označenie konečného spotrebiteľa,

ZZ

základná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v eurách,

S

celková podlahová plocha bytov, vykurovaných nebytových priestorov a spoločných priestorov vyjadrená v m2 alebo upravená podlahová plocha objektu rozpočítavania,

Sksi

podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru konečného spotrebiteľa vyjadrená v m2 alebo upravená podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru.

 

(4) Základná zložka podľa odseku 3 sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania.

 

(5) Základná zložka podľa odseku 3 sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory v nadstavbách a vstavbách do podkrovia s individuálnym vykurovaním, pričom sa pre podlahovú plochu uplatní koeficient 0,2.

 

(6) Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače rovnakého typu s rovnakým algoritmom výpočtu námeru alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožní zapojiť alebo prevádzkovať funkciu diaľkového odpočtu na týchto zariadeniach, ak o ich inštalácii rozhodnú vlastníci bytov alebo nebytových priestorov, alebo ak povinnosť prevádzkovať funkciu diaľkového odpočtu na týchto zariadeniach ukladá osobitný predpis,4) alebo nie je možné zapojiť pomerové rozdeľovače podľa pokynov výrobcu pomerových rozdeľovačov, konečný spotrebiteľ neumožní ich odčítanie, vykoná zásah, čím spôsobí ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodí, sa určí náhradná spotreba podľa vzorca

 

Qdj=maxi=1 až n⁡QiSi×Sj×1,1,

 

kde je

 

Qdj

spotreba tepla konečného spotrebiteľa j určená náhradným spôsobom, vyjadrená v rovnakých jednotkách, a to v kWh alebo GJ, pre určené meradlo, alebo v korigovaných indikovaných údajoch pre pomerové rozdeľovače,

j

index - označenie konečného spotrebiteľa, pre ktorého sa spotreba určuje náhradným spôsobom,

Qi

celková spotreba tepla konečného spotrebiteľa i vyjadrená v rovnakých jednotkách, a to kWh alebo GJ pre určené meradlo, alebo súčet korigovaných indikovaných údajov pre pomerové rozdeľovače,

i

index - označenie konečného spotrebiteľa, u ktorého nebola počas celého zúčtovacieho obdobia určená spotreba náhradným spôsobom; i = 1 až n,

n

celkový počet konečných spotrebiteľov i,

Si

podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru konečného spotrebiteľa i vyjadrená v m2,

Sj

podlahová plocha bytu, vykurovaného nebytového priestoru, miestnosti alebo časti miestnosti, ktorá reprezentuje tepelné straty časti miestnosti s neznámou spotrebou konečného spotrebiteľa j, pre ktorého sa spotreba tepla určuje náhradným spôsobom, vyjadrená v m2.

 

(7) Pri poruche určeného meradla na meranie tepla alebo pomerového rozdeľovača sa náhradná spotreba určí ako priemerná hodnota nameraných údajov za posledné dve zúčtovacie obdobia, počas ktorých je toto určené meradlo alebo pomerový rozdeľovač použité. Ak nie je možné určiť náhradnú spotrebu z priemernej hodnoty nameraných údajov za posledné dve zúčtovacie obdobia, dôjde k opakovanej poruche určeného meradla alebo pomerového rozdeľovača, zmení sa výkon vykurovacieho telesa, na ktorom je inštalovaný pomerový rozdeľovač v poruche, alebo dôjde za posledné dve zúčtovacie obdobia k zmene konečného spotrebiteľa, výpočet náhradnej spotreby sa určí podľa vzorca

 

Qdj=Sj×QkSk,

 

kde je

 

Qdj

spotreba tepla konečného spotrebiteľa j určená náhradným spôsobom, vyjadrená v rovnakých jednotkách, a to kWh alebo GJ, pre určené meradlo, alebo v korigovaných indikovaných údajoch pre pomerové rozdeľovače,

j

index - označenie konečného spotrebiteľa, pre ktorého sa spotreba určuje náhradným spôsobom,

Sj

podlahová plocha bytu, vykurovaného nebytového priestoru, miestnosti alebo časti miestnosti, ktorá reprezentuje tepelné straty časti miestnosti s neznámou spotrebou konečného spotrebiteľa j, pre ktorého sa spotreba tepla určuje náhradným spôsobom, vyjadrená v m2,

Qk

celková spotreba tepla v objekte rozpočítavania vyjadrená v rovnakých jednotkách, a to kWh alebo GJ, pre určené meradlo, alebo súčet korigovaných indikovaných údajov pre pomerové rozdeľovače; do výpočtu sa zahrnú údaje len z bytov a nebytových priestorov, pre ktoré počas celého zúčtovacieho obdobia nie je použitý náhradný spôsob výpočtu spotreby,

Sk

celková podlahová plocha vykurovaných bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov vyjadrená v m2; do výpočtu sa zahrnú plochy len z bytov a nebytových priestorov, pre ktoré počas celého zúčtovacieho obdobia nie je použitý náhradný spôsob výpočtu spotreby.

 

(8) Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov podľa vzorca

 

SZi=SZ×KIU∑i=1kKIUk,

 

kde

 

SZi

je spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa i vyjadrená v eurách,

i

je index – označenie konečného spotrebiteľa; i = 1 až k,

SZ

je spotrebná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v eurách,

KIU

sú korigované indikované údaje pomerových rozdeľovačov alebo spotreby nameranej určenými meradlami tepla u konečného spotrebiteľa vrátane spotreby určenej náhradným spôsobom podľa odsekov 6 a 7,

k

je celkový počet konečných spotrebiteľov za objekt rozpočítavania,

KIUk

je súčet všetkých korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov alebo spotreby nameranej určenými meradlami za objekt rozpočítavania vrátane spotreby určenej náhradným spôsobom podľa odsekov 6 a 7 v objekte rozpočítavania.

 

(9) Ak sú v objekte rozpočítavania nainštalované pomerové rozdeľovače, koneční spotrebitelia môžu rozhodnúť o zmene koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru uvedených v prílohe č. 1 na základe písomného odôvodneného stanoviska odborne spôsobilej osoby.5)

 

(10) Ak sa v objekte rozpočítavania spotreba tepla meria určeným meradlom, koneční spotrebitelia môžu rozhodnúť o zmene koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu bytu alebo nebytového priestoru len na základe písomného odôvodneného stanoviska odborne spôsobilej osoby.5)

 

(11) Náklady na teplo dodané do spoločných priestorov sa rozpočítavajú medzi konečných spotrebiteľov podľa spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch.

 

(12) Náklady na teplo dodané do spoločných priestorov, ktoré sa nevyužívajú v prospech všetkých konečných spotrebiteľov sa rozpočítavajú rovnakým dielom konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory užívajú.

 

(13) Špecifický náklad pre jednotlivé byty a nebytové priestory sa vypočíta podľa vzorca

 

Ni=1n=NpSp,

 

kde je

 

N

špecifický náklad i- teho vykurovaného bytu a nebytového priestoru za zúčtovacie obdobie vyjadrený v eurách/m2,

i

index – označenie konečného spotrebiteľa; i = 1 až p,

n

celkový počet bytov a nebytových priestorov v objekte rozpočítavania, ktorý nezahŕňa byty alebo nebytové priestory podľa odsekov 4 až 6 a spoločné priestory,

Np

celkový náklad vykurovaného bytu a nebytového priestoru i za zúčtovacie obdobie vyjadrený v eurách,

Sp

celková plocha vykurovaného priestoru i prislúchajúca celkovému nákladu vyjadrená v m2.

 

(14) Podiel špecifických nákladov vykurovaného priestoru sa určí podľa vzorca

 

P=NmaxNmin,

 

kde je

 

P

podiel špecifických nákladov vykurovaného priestoru pre objekt rozpočítavania pre N podľa odseku 13,

N(max)

maximálna hodnota špecifického nákladu bytu a nebytového priestoru za zúčtovacie obdobie vyjadrená v eurách/m2,

N(min)

minimálna hodnota špecifického nákladu bytu a nebytového priestoru za zúčtovacie obdobie vyjadrená v eurách/m2.

 

(15) Ak v rámci zúčtovacieho obdobia pre objekt rozpočítavania podiel špecifických nákladov vykurovaného priestoru podľa odseku 14 prekročí hodnotu 2,5, upraví sa základná zložka podľa odseku 1 na najbližšie celé percento so zaokrúhlením nahor tak, že hodnota P je 2,5 alebo menšia. Rozpočítanie nákladov sa vykoná s takto upravenou základnou zložkou.

 

(16) Ak počas zúčtovacieho obdobia dôjde k zmene konečného spotrebiteľa,

 

a) základná zložka sa konečným spotrebiteľom prerozdelí podľa prílohy č. 2 stĺpca č. 2 k dátumu zmeny konečného spotrebiteľa,

 

b) spotrebná zložka sa konečným spotrebiteľom vypočíta podľa korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov alebo spotreby nameranej určenými meradlami k dátumu zmeny konečného spotrebiteľa; ak k dátumu zmeny nie sú k dispozícii korigované indikované údaje pomerových rozdeľovačov, ani spotreby merané určenými meradlami tepla, prerozdelenie spotrebnej zložky na jednotlivé obdobia sa určí podľa prílohy č. 2 stĺpca č. 2.

 

(17) Ak dôjde k úprave rozpočítavania nákladov podľa odseku 15, postup prerozdelenia nákladov pri zmene konečného spotrebiteľa podľa odseku 16 sa uplatní po úprave základnej zložky.

 

(18) Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa odseku 9 sa neuplatňuje, ak tak rozhodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov.

 

§ 9

 

Rozpočítavanie nákladov na teplú vodu na odberné miesta

 

(1) Na rozpočítavanie nákladov na teplú vodu sa použijú určené meradlá tepla na teplú vodu na odbernom mieste a určené meradlá na meranie pretečeného množstva teplej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom.

 

(2) Ak dodávateľ, ktorý dodáva teplo na teplú vodu, meria množstvo dodanej teplej vody na odbernom mieste, množstvo dodaného tepla na teplú vodu pre objekt rozpočítavania sa určí podľa vzorca

 

Qi=Q×Io∑Ii,

 

kde je

 

Qi

množstvo dodaného tepla na teplú vodu pre i-ty objekt rozpočítavania vyjadrené v kWh,

Q

množstvo dodaného tepla na teplú vodu v mieste jej prípravy vyjadrené v kWh,

Io

spotreba nameraná určeným meradlom na odbernom mieste o-teho objektu rozpočítavania za zúčtovacie obdobie vyjadrená v m3,

∑ Ii

celková spotreba nameraná určeným meradlom na odberných miestach v jednom okruhu zásobovania teplej vody za zúčtovacie obdobie vyjadrená v m3.

 

(3) Ak dodávateľ, ktorý dodáva teplo na teplú vodu, nemeria množstvo dodanej teplej vody na odbernom mieste, za spotrebu meranú určeným meradlom na odbernom mieste sa považuje súčet spotrieb spotrebovanej teplej vody nameranej určenými meradlami u konečných spotrebiteľov v bytoch, nebytových priestoroch a spoločných priestoroch v objekte rozpočítavania. Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla na teplú vodu pre objekt rozpočítavania sa postupuje podľa odseku 2.

 

(4) Súčet spotrieb nameraných určenými meradlami na meranie množstva dodaného tepla na teplú vodu spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi za kalendárny rok nahlasuje odberateľ dodávateľovi do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

 

(5) Základná zložka pre rozpočítavanie nákladov tepla na teplú vodu sa určí ako náklady spojené s cirkulačnými stratami rozvodov teplej vody za miestom centrálnej prípravy teplej vody jednotne pre odberné miesta v okruhu zdroja tepla, pričom hodnota základnej zložky nesmie presiahnuť 20 %. Podiel základnej zložky sa vypočíta podľa vzorca

 

Zz=QcQ×100,

 

kde je

 

Zz

základná zložka vyjadrená v percentách,

Qc

množstvo spotrebovaného tepla v sústave cirkulačných rozvodoch teplej vody merané v mieste prípravy centrálneho zdroja teplej vody, vyjadrené v kWh,

Q

celkové množstvo tepla spotrebovaného na teplú vodu merané v mieste prípravy centrálneho zdroja teplej vody, vyjadrené v kWh.

 

(6) Ak množstvo tepla spotrebovaného v cirkulačných rozvodoch v mieste prípravy teplej vody nie je merané, jeho hodnota sa určí podľa vzorca

 

Qcv=Q-(∑i=1kVsi*45),

 

kde je

 

Qcv

množstvo spotrebovaného tepla v sústave cirkulačných rozvodoch teplej vody vyjadrené v kWh,

Q

celkové množstvo tepla spotrebovaného na teplú vodu merané v mieste prípravy teplej vody centrálneho zdroja tepla pre teplú vodu, vyjadrené v kWh,

i

index – označenie konečného spotrebiteľa; i = 1 až k,

k

celkový počet konečných spotrebiteľov za objekt rozpočítavania,

Vsi

objem spotrebovanej teplej vody meranej u konečného spotrebiteľa v rámci okruhu centrálneho zdroja tepla pre teplú vodu vyjadrený v m3.

 

(7) Percento spotrebnej zložky nákladov pre rozpočítavanie tepla na teplú vodu sa vypočíta podľa vzorca

 

Sz=100-Zz,

 

kde je

 

Sz

spotrebná zložka vyjadrená v percentách,

Zz

základná zložka vyjadrená v percentách.

 

(8) Základnú zložku podľa odseku 5 alebo odseku 6 určí koncový odberateľ na základe údajov získaných od osoby, ktorá vyrába teplo na teplú vodu.

 

§ 10

 

Rozpočítavanie nákladov na teplú vodu pre objekt rozpočítavania

 

(1) Náklady na teplú vodu pre objekt rozpočítavania sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Hodnoty základnej a spotrebnej zložky pre odberné miesto sa určia podľa § 9 ods. 5 až 7.

 

(2) Základná zložka sa rozpočíta medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, ak je zabezpečená technická pripravenosť na odber teplej vody z centrálneho rozvodu u konečného spotrebiteľa. Základná zložka sa nerozpočíta medzi konečných spotrebiteľov, ktorí sa odpoja od spoločných rozvodov teplej vody na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

 

(3) Spotrebná zložka sa rozpočíta medzi konečných spotrebiteľov podľa vzorca

 

SZjSZ=SZSZ×Ij∑Ii,

 

kde je

 

SZjsz

spotrebná zložka konečného spotrebiteľa vyjadrená v eurách,

SZsz

spotrebná zložka podľa odseku 1 vyjadrená v eurách,

Ij

údaj spotreby nameranej určeným meradlom na meranie množstva teplej vody u j-teho konečného spotrebiteľa vrátane spotreby určenej náhradným spôsobom podľa odsekov 5 až 7 za zúčtovacie obdobie vyjadrený v m3,

∑ Ii

súčet všetkých údajov spotrieb nameraných určenými meradlami na meranie množstva teplej vody v objekte rozpočítavania za zúčtovacie obdobie vrátane spotrieb určených náhradným spôsobom podľa odsekov 5 až 7 vyjadrený v m3.

 

(4) Odpočty údajov z určených meradiel na meranie množstva teplej vody u konečných spotrebiteľov vykonáva dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava dodané teplo a množstvo tepla na prípravu teplej vody, aspoň raz ročne ku koncu zúčtovacieho obdobia.

 

(5) Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet určeného meradla na meranie množstva teplej vody alebo neumožní prevádzkovať funkciu diaľkového odpočtu na určenom meradle, ak o jeho inštalácii rozhodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov, alebo ak povinnosť prevádzkovať funkciu diaľkového odpočtu na určenom meradle ukladá § 17 ods. 4 písm. b) zákona, určí sa náhradná spotreba vo výške 1,5-násobku priemernej spotreby nameranej určenými meradlami teplej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. V nasledujúcom zúčtovacom období sa spotreba nemeraná určeným meradlom určí podľa vzorca

 

ISZ=It-It-nn,

 

kde je

 

Isz

spotreba konečného spotrebiteľa určená náhradným spôsobom, vyjadrená v m3,

It

stav určeného meradla odčítaný v príslušnom roku, vyjadrený v m3,

It-n

stav určeného meradla odčítaný v roku, v ktorom sa odčítanie určeného meradla vykonalo posledný raz, vyjadrený v m3,

n

počet rokov, za ktoré je vykonaný odpočet určeného meradla.

 

(6) Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvňuje určené meradlo na meranie množstva teplej vody, zaviní, že určené meradlo na meranie množstva teplej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, neumožní určené meradlo nainštalovať alebo určené meradlo demontuje alebo inak znefunkční, určí sa mu náhradná spotreba v trojnásobku priemernej spotreby nameranej určenými meradlami na meranie teplej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

 

(7) Pri poruche určeného meradla na meranie množstva teplej vody sa spotreba konečnému spotrebiteľovi určí na základe jeho priemernej spotreby za posledné dva roky. Ak spotreba konečného spotrebiteľa za posledné dva roky nie je známa, k poruche určeného meradla dôjde opakovane, alebo dôjde za posledné dva roky k zmene konečného spotrebiteľa, náhradná spotreba sa na tomto určenom meradle v poruche určí ako priemer spotrieb nameraných určenými meradlami na meranie teplej vody v objekte rozpočítavania.

 

(8) Ak počas zúčtovacieho obdobia dôjde k zmene konečného spotrebiteľa,

 

a) základná zložka sa konečným spotrebiteľom prerozdelí podľa prílohy č. 2 stĺpca č. 3 k dátumu zmeny konečného spotrebiteľa,

 

b) spotrebná zložka sa konečným spotrebiteľom vypočíta podľa spotrieb nameraných na určenom meradle k dátumu zmeny konečného spotrebiteľa; ak k dátumu zmeny nie sú k dispozícii spotreby namerané na určenom meradle prerozdelenie spotrebnej zložky na jednotlivé obdobia sa určí podľa prílohy č. 2 stĺpca č. 3.

 

§ 11

 

Údaje uvedené v rozpočítavaní množstva tepla na teplú vodu a množstva tepla na vykurovanie

 

(1) V rozpočítavaní množstva tepla na teplú vodu a množstva tepla na vykurovanie sa uvedú údaje podľa odsekov 2 až 7.

 

(2) Údaje o objekte rozpočítavania sú:

 

a) objekt zúčtovania,

 

b) identifikácia zdroja tepla, paliva a súvisiacich emisií skleníkových plynov,

 

c) podlahová plocha v m2 alebo obostavaný objem v m3 bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania,

 

d) skutočná merná spotreba tepla objektu na celkovú podlahovú plochu v kWh/m2 alebo obostavaný objem v kWh/m3 bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov,

 

e) variabilná zložka ceny tepla v eurách/kWh,

 

f) fixná zložka ceny tepla v eurách/kW,

 

g) merná spotreba tepla na vykurovanie objektu rozpočítavania v kWh/m2 alebo kWh/m3,

 

h) merná spotreba tepla na prípravu teplej vody objektu rozpočítavania v kWh/m3.

 

(3) Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpočítavania sú:

 

a) regulačný príkon na vykurovanie na odbernom mieste v kW,

 

b) namerané množstvo tepla na vykurovanie v kWh,

 

c) fixné náklady po ich prerozdelení podľa skutočnej spotreby v eurách,

 

d) celkové náklady na teplo na vykurovanie v eurách,

 

e) základná zložka celkových nákladov v eurách,

 

f) spotrebná zložka celkových nákladov v eurách,

 

g) súčet všetkých indikovaných alebo korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov alebo údajov určených meradiel na meranie tepla v objekte rozpočítavania.

 

(4) Údaje o nákladoch na teplú vodu za objekt rozpočítavania sú:

 

a) regulačný príkon na teplo v teplej vode na odbernom mieste v kW,

 

b) súčet spotrieb nameraných určenými meradlami na meranie množstva teplej vody za zúčtovacie obdobie na odberných miestach v okruhu zásobovania teplou vodou v m3, ak sa teplá voda nepripravuje v mieste jej spotreby alebo v odbernom mieste,

 

c) spotreba za zúčtovacie obdobie pre objekt rozpočítavania na odbernom mieste v m3,

 

d) vypočítané množstvo tepla na teplú vodu podľa § 9 v kWh,

 

e) fixné náklady po ich prerozdelení podľa skutočnej spotreby v eurách,

 

f) celkové náklady na teplo na teplú vodu v eurách

 

g) základná zložka podľa § 9 ods. 5 vyjadrená v percentách.

 

(5) Údaje o rozpočítavaní množstva tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa sú:

 

a) meno a priezvisko konečného spotrebiteľa,

 

b) podlahová plocha alebo obostavaný objem bytu, podlahová plocha alebo obostavaný objem nebytového priestoru a spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch v m2 alebo m3,

 

c) základná zložka nákladov na dodané teplo pre konečného spotrebiteľa v eurách,

 

d) indikované údaje alebo korigované indikované údaje pomerového rozdeľovača alebo určeného meradla na meranie tepla konečného spotrebiteľa,

 

e) spotrebná zložka nákladov na dodané teplo pre konečného spotrebiteľa v eurách,

 

f) celkové náklady množstva tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa v eurách,

 

g) referenčná hodnota spotreby tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa,

 

h) porovnanie skutočnej spotreby tepla na vykurovanie konečného spotrebiteľa určenej na základe rozpočítania s referenčnou hodnotou spotreby tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa so zohľadnením alebo bez zohľadnenia klimatického faktora,

 

i) základná zložka určená podľa § 8 ods. 15 vyjadrená v percentách, ak sa uplatňuje.

 

(6) Údaje o rozpočítavaní množstva tepla na teplú vodu pre konečného spotrebiteľa sú:

 

a) základná zložka nákladov na teplú vodu vypočítaná na byt alebo nebytový priestor z celkových nákladov v eurách,

 

b) spotreba teplej vody za zúčtovacie obdobie nameraná určenými meradlami na meranie množstva teplej vody konečného spotrebiteľa v m3,

 

c) spotrebná zložka nákladov na teplú vodu pre konečného spotrebiteľa v eurách,

 

d) celkové náklady na teplú vodu pre konečného spotrebiteľa v eurách,

 

e) referenčná hodnota spotreby tepla na teplú vodu pre konečného spotrebiteľa,

 

f) porovnanie skutočnej spotreby tepla na teplú vodu konečného spotrebiteľa určenej na základe rozpočítania s referenčnou hodnotou spotreby tepla na teplú vodu pre konečného spotrebiteľa.

 

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona okrem údajov podľa odseku 2 písm. e) a f), odseku 3 písm. a) a c) a odseku 4 písm. a) a e).

 

(8) Pri rozpočítavaní nákladov na množstvo vyrobeného tepla v decentralizovanom zdroji tepla podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona sa uvedú aj údaje podľa § 3 ods. 2.

 

§ 12

 

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na teplú vodu sa vykoná a doručí konečnému spotrebiteľovi za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok, do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

   
 

§ 13

 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2023

 

(1) Rozpočítanie množstva dodaného tepla podľa tejto vyhlášky sa uskutoční prvý krát v roku 2024.

 

(2) Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022 zostávajú v platnosti. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022, ktoré sú v rozpore s touto vyhláškou, sa uvedú do súladu s touto vyhláškou do 30. júna 2023.

 

(3) Na zmenu koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru podľa § 8 ods. 9 a na zmenu koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu bytu alebo nebytového priestoru podľa § 8 ods. 10 sa do 31. júla 2024 nevyžaduje písomné odôvodnené stanovisko odborne spôsobilej osoby.5)

 

§ 14

 

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla v znení vyhlášky č. 168/2021 Z. z.

 

§ 15

 

Účinnosť

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

   
 

Karel Hirman v. r.

   
   
 

Príloha č. 1 k vyhláške č. 503/2022 Z. z.

 

KOEFICIENTY ZOHĽADŇUJÚCE NEPRIAZNIVÚ POLOHU MIESTNOSTI

 

1. Koeficienty zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti v objekte rozpočítavania:

 

a) miestnosť s dvomi vonkajšími stenami (rohová miestnosť) 0,90,

 

b) miestnosť s dvomi vonkajšími stenami, z ktorých jedna smeruje na sever alebo východ 0,82

 

c) tretia stena susediaca s vonkajším prostredím 0,93,

 

d) najvyššie podlažie – plochá strecha 0,80,

 

e) najvyššie podlažie – pod nevykurovanou povalou 0,85,

 

f) najnižšie podlažie – nad terénom alebo nevykurovanou pivnicou 0,80.

 

2. Pri kombinácii nepriaznivých polôh sa výsledný koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti vypočíta podľa vzorca

 

k=1-∑1-ki,

 

kde je

 

k

výsledný koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti,

ki

koeficient zohľadňujúci jednu nepriaznivú polohu miestnosti.

   
 

Príloha č. 2 k vyhláške č. 503/2022 Z. z.

 

POMERNÉ MNOŽSTVÁ Z CELOROČNÉHO DODANÉHO TEPLA PODĽA MESIACOV

   
 

Poznámky pod čiarou

 

1) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2) § 14b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

3) Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

 

4) § 11 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 419/2020 Z. z.

 

5) § 6 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 12 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.