Dobrý deň, chcela by som poradiť. Na byte sme mali na základe zmluvy záložné právo z dôvodu splácania dlhu. Dlh sme už splatili a požiadali sme veriteľa o poslanie potvrdenia o splatení dlhu, aby sme mohli zrušiť ťarchu na katastri. Lenže veriteľ nám doteraz papiere neposlal a nevieme čo máme robiť ďalej. Dočítala som sa, že by mal zrušiť ťarchu veriteľ, nie my. Ako máme pokračovať aby sme odťažili náš byt a aby nám veriteľ papiere poslal? Je tam nejaká pokuta že veriteľ nespolupracuje a vlastne porušuje zmluvu?

Odpoveď:

Dobrý deň. Podľa § 151 md ods. 3 Občianskeho zákonníka, záložný veriteľ je povinný podať žiadosť o výmaz záložného práva bez zbytočného odkladu po zániku záložného práva. Túto žiadosť ste oprávnení podať aj Vy ako záložca, ale ste povinný k nej priložiť písomné potvrdenie o splnení si záväzku alebo inú listinu preukazujúcu zánik záložného práva vystavenú záložným veriteľom. Čo sa týka sankcií vo vzťahu k záložnému veriteľovi, že nespolupracuje, tie závisia od konkrétneho znenia zmluvy o zriadení záložného práva. Pokiaľ však záložný veriteľ nepodá bez zjavného dôvodu návrh na výmaz záložného práva bez zbytočného odkladu, zodpovedá za škodu, ktorú Vám ako záložcovi a zároveň vlastníkovi spôsobí. Máte možnosť obrátiť sa na súd a buď a) žiadať podľa § 80 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku splnenie povinnosti, ktorá záložnému veriteľovi vyplýva zo zákona, t.j. aby podal žiadosť o výmaz záložného práva, súd v tomto prípade bude skúmať otázku zániku záložného práva ako otázku predbežnú; alebo b) podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku domáhať sa tzv. určovacou žalobou na súde, že záložné právo zaniklo, pretože bol dlh splnený. Po tom, ako súd určí, že záložné právo zaniklo, môžete na základe rozsudku požiadať o výmaz záložného práva na katastri Vy.

-JUDr. Slávka Krejčů (2016)-