Dobrý deň, som vlastníkom rodinného domu na ktorom je zriadené vecné bremeno. Jeden z účastníkov tohto vecného bremena zomrel a druhý má náhradné bývanie vyriešené. Je možné túto nehnuteľnosť odpredať a zrušiť vecné bremeno? Juraj K. Zvolen

Odpoveď:

Na náklade opisu Vašej situácie nie je zrejmé, či Vaše vecné bremeno je spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (t.j. obmedzuje Vás ako vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať), alebo právo spojené s vecným bremenom patrí určitej osobe. Ak právo zodpovedajúce vecnému bremeno patrilo určitej konkrétnej osobe, ktorá ako píšete už zomrela, toto vecné bremeno zriadené v jej prospech zaniklo jej smrťou.

Pri druhej osobe, ktorá má náhradné bývanie, je to zložitejšie. Vecné bremeno v zmysle § 151p Občianskeho zákonníka zaniká rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona a ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, tak zanikne najneskôr smrťou alebo zánikom takejto osoby. Vecné bremeno zo zákona zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnému užívaniu jej nehnuteľnosti, teda oprávnený už nemá v podstate žiadne výhody z vecného bremena (napríklad vyschne voda v studni, ku ktorej mal oprávnený vecné bremeno zodpovedajúce práva vstupu k tejto studni a tým že v studni nie je voda, už nemôže mu slúžiť). Prípadne za situácie, že vznikne v dôsledku zmeny pomerov hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu (t.j. za vecné plnenie alebo peňažné plnenie) obmedzuje alebo zrušuje. Napríklad by mala oprávnená osoba právo prechodu cez pozemok povinného k svojmu domu a časom by sa stal oprávnený vlastníkom pozemku, cez ktorý by sa mohol taktiež dostať ku svojmu domu. Súd v každom prípade zhodnotí tak subjektívne ako i objektívne dôvody, ktoré priamo vyvolali takýto hrubý nepomer a na základe rozsahu tohto nepomeru ako aj toho, ako je oprávnená osoba na výkon z vecného bremena odkázaná, potom rozhodne, či vecné bremeno ponechá, obmedzí alebo zruší a za akú náhradu. Z vami popísanej situácie to nie je možné presne posúdiť, čo by vo Vašom prípade prichádzalo do úvahy.

Záverom je tiež dôležité uviesť, že vecné bremeno možno zrušiť aj písomnou dohodou oprávneného a povinného z vecného bremena, čo by bol najrýchlejší a najkompromisnejší spôsob zrušenia vecného bremena. K takému zániku vecného bremena na základe písomnej zmluvy je potrebný vklad do katastra nehnuteľnosti. Pokiaľ však predáte nehnuteľnosť ešte pred zrušením vecného bremena, zostane toto vecné bremeno zachované, t.j. pôsobí aj na nadobúdateľa nehnuteľnosti, teda kupujúceho.

-JUDr. Slávka Krejčů (2015)-