• Inžinierskogeologický, Radónový, Pedologický prieskum… – Mgr.Peter Skvašík – Banská Bystrica/Bratislava