Ak máte otázky ohľadne nehnuteľností, ich predaja, kúpy, prenájmu, dedenia, exekúcií, vydržania, vlastnenia, či spôsobu ich financovania, bez váhania sa na nás obráťte. Na Vaše otázky sa budeme snažiť odpovedať v čo možno najkratšom čase, prípadne ich postúpime odborníkom s ktorými spolupracujeme. Do tejto Poradne môžete  zasielať svoje otázky a postrehy, ak si však neprajete ich zverejnenie, zreteľne to vyznačte a odpovedať Vám budeme prostredníctvom e-mailu. Nakoľko je táto poradňa všeobecná a bezplatná nežiadajte nás prosím o kontrolu Vašich dokumentov a vypracovanie konkrétnych písomností, s tým Vám pri osobnom, alebo písomnom styku pomôže spolupracujúca Advokátska kancelária, alebo naša realitná kancelária.

Ďakujeme za pochopenie.

Naša realitná kancelária sa snaží o korektné a hlavne na serióznosti, spoľahlivosti a čestnosti založené vzťahy medzi klientmi a nami, ale aj nami a inými spolupracujúcimi kanceláriami. Uprednostňujeme tie, ktoré kladú veľký dôraz na kvalitu a serióznosť poskytovaných služieb, ale aj na správanie sa, ústretovosť a hlavne bezchybne odvedenú prácu pre klienta. Samozrejme nie vždy sa to aj napriek snahe dá aplikovať, ľudská povaha je rôznorodá. Na profesionálnej spolupráci s niektorými – hlavne realitnými, znaleckými, daňovými, finančnými, notárskymi a právnickými kanceláriami si veľmi zakladáme. Tu sú s nami spolupracujúce kancelárie, spoločnosti a jednotlivci, o ktorých kvalite a serióznosti Vám ponúkame referencie.

Na trhu je množstvo realitných kancelárií, každá s iným systémom práce, s iným balíkom služieb, s iným prístupom ku klientom. Ťažko sa v nich orientovať, dôležité je nenaletieť.

Vzhľadom k tomu, že mnoho klientov máme zo zahraničia, je aj pracovná doba dosť nezvyklá, od 09 doobeda do 02 v noci. Niektorí z nich dokonca využili možnosť priameho nákupu cez nás, bez toho aby prišli na obhliadku kupovanej nehnuteľnosti, či ju pred kúpou videli inak ako z podrobnej foto a video dokumentácie. Táto pracovná doba vyhovuje aj klientom ktorým pracovné vyťaženie neumožňuje spraviť si voľno kedykoľvek. Zadajú si požiadavku a spolu s nimi hľadáme s kolegami aj v iných rk im vyhovujúce objekty (SK, CZ, HR, PL, TR). Obhliadky v neobvyklých časoch sú však možné len na nehnuteľnostiach ktoré nie sú v dobe predaja obývané.

Ak ste s našou prácou a prístupom boli spokojní, alebo máte pripomienky prosím napíšte nám o tom. Na odoslanie svojej správy použite prosím mailový formulár v menu „KONTAKT“, prípadne pošlite mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vďaka, a ešte väčšia za pozitívne odporúčania Vašim známym.

(Ospravedlňujeme sa, že neuvidíte hneď po pridaní Váš príspevok, ten sa ukáže najneskôr ďaľší deň. Nie je to kvôli ich triedeniu, ale len ako ochrana proti mimoriadne vysokému počtu spamov a hack útokov na web stránku. Vďaka)

Naša ponuka nehnuteľností

Prevádzkovateľ: Realitná kancelária 5S-DADO s.r.o., Okružná 1851/4, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36640930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 10766/S, Odd. Sro, zastúpená konateľom: Drahoslav Denkóci, web: www.1real.sk, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., t.č. 0904339977, (ďalej len „prevádzkovateľ“), postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“).

Prevádzkovateľ v závislosti od poskytovaných služieb spracováva najmä nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno a priezvisko vrátane rodného priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailovú adresu, telefónne číslo, poštovú adresu, fakturačnú adresu, číslo bankového účtu.

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

 1. ) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 2. ) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. ) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4. ) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 5. ) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 6. ) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby najmä za účelom splnenia služby na základe konkrétnej žiadosti dotknutej osoby t.j. na účely vypracovania kúpno-predajných zmlúv, zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, nájomných zmlúv a pod.. Jednotlivé kategórie a typy osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, vždy závisia od konkrétneho účelu, pre ktorý osobné údaje dotknutej osoby spracúva a právneho základu, na základe ktorého ich prevádzkovateľ spracúva.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby jej súhlas, môže ho dotknutá osoba kedykoľvek odvolať elektronickou poštou na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ prestane bezodkladne spracúvať a vymaže ich. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na inom právnom základe ako je súhlas dotknutej osoby, odvolaním súhlasu nezaniká oprávnenie prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na iných právnych základoch.

Dotknutá osoba má právo podať námietky voči spracúvaniu osobných údajov priamo prevádzkovateľovi elektronickou poštou alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Okrem práva podať námietky môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Doba spracúvania osobných údajov závisí od právneho základu ich spracúvania. Po uplynutí doby resp. zániku dôvodu spracúvania osobných údajov alebo pri odvolaní súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľ osobné údaje vymaže (okrem prípadu, ak osobné údaje spracúva na inom právnom základe ako je súhlas).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov, osobné údaje spracúva aj v ich listinnej podobe (zmluvy, protokoly, daňové doklady, listinná korešpondencia) v systematicky usporiadaných evidenciách.)

Dotknutá osoba má právo: požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby; na opravu osobných údajov; na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov; namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov; kedykoľvek svoj súhlas odvolať; podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ. Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Zásady spracúvania osobných údajov:

(a) ZÁSADA ZÁKONNOSTI: Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ spravodlivo, transparentne a len na základe zákonného dôvodu (súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy; pri spracúvaní neporušuje práva dotknutej osoby.

(b) ZÁSADA OBMEDZENIA ÚČELU: Osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať len na konkrétny, presne určený a oprávnený účel, inak len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(c) ZÁSADA MINIMALÍZÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje, alebo tie, ktoré mu umožňuje spracúvať zákon. Nepotrebné osobné údaje nebude spracúvať ani ich vyžadovať. Je zároveň aj na dotknutej osobe, aby poskytla prevádzkovateľovi len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné potrebné na účel, pre ktorý ich bude spracúvať a neposkytovala nadbytočné údaje (napr. pri vzájomnej komunikácii) a pod.).

(d) ZÁSADA SPRÁVNOSTI: Prevádzkovateľ spracúva len správne a aktuálne osobné údaje. Ak sú spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné, tak ich prevádzkovateľ opraví alebo doplní; nesprávne osobné údaje vymaže. Správnosť osobných údajov taktiež závisí aj od dotknutej osoby, a preto je nevyhnutné, aby údaje poskytovala dotknutá osoba vždy správne, aktuálne a úplné osobné údaje.

(e) ZÁSADA MINIMALIZÁCIE UCHOVÁVANIA: Osobné údaje sa spracúvajú len po dobu potrebnú na splnenie účelu alebo stanovenú právnym predpisom. Dlhšie ich môže prevádzkovateľ spracúvať len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(f) ZÁSADA INTEGRITY A DÔVERNOSTI: Osobné údaje prevádzkovateľ chráni pred stratou, náhodným vymazaním, poškodením, odcudzením alebo zničením. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby nedochádzalo k nezákonnému spracúvaniu osobných údajov. Bezpečnosť osobných údajov je dôležitá a zabezpečuje ju prostredníctvom štandardných primeraných technických a iných opatrení.

(g) ZÁSADA ZODPOVEDNOSTI: Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu osobných údajov dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený preskúmavať spracúvanie osobných údajov v rámci konania o ochrane osobných údajov.

V oblasti predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností Vám ponúkame v spolupráci s externými spoločnosťami a spolupracovníkmi sprostredkovanie kompletného poradenstva a činností smerujúcich k prevodu nehnuteľností, alebo ČPaP - právnych služieb a úkonov s tým spojených, súdnoznalecké posudky pre súdne konania, alebo bankové úvery, odhad trhových cien nehnuteľností pre potreby súdov, notárov, rozvodového, dedičského či konkurzného konania, geodetické služby, hypotekárne úvery. Poskytujeme aj službu sprostredkovania kúpy nehnuteľnosti. Teda opak bežnej práce realitnej kancelárie, kedy na základe sprostredkovateľskej zmluvy nás ako klient poveríte vyhľadaním a zaistením vhodnej nehnuteľnosti pre Vás na kúpu, alebo prenájom. Na trhu s nehnuteľnosťami sme k Vašej spokojnosti od roku 1999 a verím, že Vaše požiadavky v tejto oblasti budeme ešte veľa rokov úspešne realizovať.

Drahoslav Denkóci | Realitný maklér

Ďakujem za prejav dôvery, teším sa na spoluprácu a stretnutie s Vami. Prajem Vám pekný úspešný deň a všetko dobré – Drahoslav Denkóci, konateľ spoločnosti

RODINNÝ DOM – KÚPA

 

 • 4 A VIAC izbový rodinný dom v obci ZVOLEN / BANSKÁ BYSTRICA alebo v okolí +-25km, SÚRNE. Prístupný autom, autobusom, rovinatý terén, záhrada, prístavba, aspoň minimálne rekonštrukcie, obývateľný. /RD-24009/

 

 • 3-4 izbový rodinný dom v obci Banská Bystrica, Hiadeľ, Slovenská Ľupča, príp. inde v okolí, prístupný autom, rovinatý pozemok, väčšia garáž, dieľňa, alebo prístavba, aspoň minimálne rekonštrukcie, obývateľný. /RD-24001/
 • 4-5 izbový rodinný dom ideálne gazdovský, v obci Banská Bystrica, alebo blízkom okolí – podmienkou je aby v tej obci bola plnotriedna základná škola, prístupný autom, autobusom, rovinatý terén, záhrada, garáž, alebo prístavba, aspoň minimálne rekonštrukcie, obývateľný. /RD-24008/
 • 3-5 izbový rodinný dom v obci Banská Bystrica, alebo blízkom okolí, prístupný autom, autobusom, rovinatý terén, záhrada, garáž, alebo prístavba, aspoň minimálne rekonštrukcie, obývateľný. /RD-23002, 23403, 23404, 23405, 23406, 23407, 23408, 23409, 24010/
 • 3-5 izbový rodinný dom, alebo rozostavaný, (bungalov) v obci Banská Bystrica, alebo blízkom okolí, prístupný autom, autobusom, rovinatý terén (RD-23450)

Ak takúto, alebo podobnú nehnuteľnosť ponúkate, použite prosím formulár dolu na tejto stránke.

1-izbový byt – PRENÁJOM

 • 1-izbový byt v obci Banská Bystrica, ideálne Radvaň, Podháj, pre zamestnanú osobu – cena, stav a zariadenie rozhoduje

2-izbový byt – PRENÁJOM

 • 2-izbový byt v obci Banská Bystrica, ideálne Radvaň, Podháj, pre zamestnanú osobu – cena, stav a zariadenie rozhoduje
 • 2-izbový byt v obci Banská Bystrica a okolie
 • 2-izbový byt prípadne časť RODINNÉHO DOMU v obci Banská Bystrica, Kremnička, Rakytovce, Slovenská Ľupča, Poniky, Podkonice, Šalková,…(okolie Banskej Bystrice).

3-izbový byt – PRENÁJOM

 • 3-izbový byt v obci Banská Bystrica, pre 2 zamestnané osoby – cena, stav a zariadenie rozhoduje, prípadne väčší 2-izbový byt
 • 3-izbový byt v obci Banská Bystrica, pre 2 zamestnané osoby, dieťa a psík – cena, stav a zariadenie rozhoduje, prípadne väčší
 • 3-izbový byt v obci Banská Bystrica, pre 1 zamestnanú osobu a dieťa, prípadne väčší 2-izbový byt. Ideálne lokality Fončorda, Sídlisko, Uhlisko, Sásová.

Ak takúto, alebo podobnú nehnuteľnosť ponúkate, použite prosím formulár dolu na tejto stránke.

Garáž

 • kúpim, alebo vezmem do prenájmu garáž na osobné auto v Banskej Bystrici, ulice (prípadne okolie ulíc) Spojová, THK, Šalgotarjánska. Ponúknite prosím, ďakujem. (id 479)

1-izbový byt – KÚPA

 • 1-izbový byt v obci Banská Bystrica – na sídlisku Fončorda do 120.000.-€, slnečná poloha, balkón (loggia) a aspoň základné rekonštrukcie výhodou /1-22181/
 • 1-izbový byt v obci Banská Bystrica – na ulici THK, Šalgotárjánska, slnečná strana, rekonštrukcie výhodou /1-21182/
 • 1–izbový byt v obci Banská Bystrica – časť Fončorda, Sídlisko, Radvaň, – môže byť aj v pôvodnom stave, podmienkou balkón alebo loggia a výťah /1-22185/
 • 1–izbový byt v obci Banská Bystrica – časť Podlavice, – aspoň po základnej rekonštrukcii /1-6-22183/
 • 1–izbový byt v obci Bratislava 1 – Landererova a okolie, – aspoň po základnej rekonštrukcii /1-5-22264/

2-izbový byt – KÚPA

 • 2–izbový byt v obci Banská Bystrica – časť Fončorda, Sídlisko, Fortnička, Radvaň, prípadne Sásová, – môže byť aj v pôvodnom stave /2B-0515/
 • 2–izbový byt v obci Banská Bystrica – časť Fončorda, Uhlisko, Sídlisko, Centrum – aspoň po základnej rekonštrukcii /2B-0222/
 • 2–izbový byt v obci Bratislava – Nivy, aspoň po základnej rekonštrukcii /2-22201/

3-izbový byt – KÚPA

 • 3-izbový byt v obci Banská Bystrica – časť Sásová, minimálne po výmene okien /3-22213/
 • 3-izbový byt v obci Banská Bystrica – časť Fončorda - Tulská, Internátna, Družby, Mládežnícka, nie prízemie ani najvyššie poschodie, cena primeraná stavu bytu,, podmienkou je balkón, alebo loggia a výťah. Platba klienta: hotovosť + úver /3-22220/
 • 3-izbový byt v obci Banská Bystrica – časť Sídlisko, Fončorda, Radvaň, nie prízemie cena primeraná stavu bytu. /3-22224/

4-izbový byt – KÚPA

 • 4-izbový byt v obci Banská Bystrica – časť Podlavice, Fončorda, prípadne Zvolen /nie Sekier/, minimálne po výmene okien /4-22248/

Ak takúto, alebo podobnú nehnuteľnosť ponúkate, použite prosím formulár dolu na tejto stránke, alebo v časti Kontakt, prípadne volajte na.

STAVEBNÝ POZEMOK – KÚPA

 • 400-800 m2 – stavebný pozemok v obci Banská Bystrica, prípadne v okolí – Hronsek, Vlkanová, Kremnička, Rakytovce, Badín, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Šalková, Slovenská Ľupča, Medzibrod /vrátane/ – rovinatý, s inžinierskymi sieťami na pozemku, prípadne v tesnej blízkosti, s možnosťou výstavby rodinného domu /SP-0410/

Ak takúto, alebo podobnú nehnuteľnosť ponúkate, použite prosím formulár dolu na tejto stránke.

 • Pozemok - môže byť aj orná pôda - od 10 000 m2 do cca 15000 m2 v blizkosti Bratislavy do 30km. Cena max. 3-4€ / m2. Podmienkou je spevnená cesta v blízkosti a IS v dosahu. (P0805)

Ak takúto, alebo podobnú nehnuteľnosť ponúkate, použite prosím formulár dolu na tejto stránke.

ZÁHRADA – KÚPA

 • ZÁHRADU alebo pozemok v lokalite kde sú záhrady /nemusí byť výslovne záhradkárska osada, ani lokalita medzi rodinnými domami/, cca 600-900 m2 v Banskej Bystrici, prípadne veľmi blízkom okolí. Podmienkou je aby bola v osobnom vlastníctve, a buď menšia chatka, alebo možnosť takúto stavbu postaviť. Ideálne ak je prístupná autom. Platba v hotovosti

Ak takúto, alebo podobnú nehnuteľnosť ponúkate, použite prosím formulár dolu na tejto stránke.

1-izbový byt – NAJVYŠŠIE POSCHODIE

 • 1-izbový byt na najvyššom poschodí, môže byť aj v pôvodnom stave. Podmienkou balkón, alebo loggia. Banská Bystrica - Fončorda, Radvaň

 

Ak takúto, alebo podobnú nehnuteľnosť ponúkate, použite prosím formulár dolu na tejto stránke.

+ Predávate alebo prenajímate nehnuteľnosť? Ponúknite ju cez nás.

 

Ak máte otázky ohľadne nehnuteľností, ich predaja, kúpy, prenájmu, dedenia, exekúcií, vydržania, vlastnenia, či spôsobu ich financovania, bez váhania sa na nás obráťte. Na Vaše otázky sa budeme snažiť odpovedať v čo možno najkratšom čase, prípadne ich postúpime odborníkom s ktorými spolupracujeme. Do tejto Poradne môžete  zasielať svoje otázky a postrehy, ak si však neprajete ich zverejnenie, zreteľne to vyznačte a odpovedať Vám budeme prostredníctvom e-mailu. Nakoľko je táto poradňa všeobecná a bezplatná nežiadajte nás prosím o kontrolu Vašich dokumentov a vypracovanie konkrétnych písomností, s tým Vám pri osobnom, alebo písomnom styku pomôže spolupracujúca Advokátska kancelária, alebo naša realitná kancelária.

Ďakujeme za pochopenie.

Naša realitná kancelária sa snaží o korektné a hlavne na serióznosti, spoľahlivosti a čestnosti založené vzťahy medzi klientmi a nami, ale aj nami a inými spolupracujúcimi kanceláriami. Uprednostňujeme tie, ktoré kladú veľký dôraz na kvalitu a serióznosť poskytovaných služieb, ale aj na správanie sa, ústretovosť a hlavne bezchybne odvedenú prácu pre klienta. Samozrejme nie vždy sa to aj napriek snahe dá aplikovať, ľudská povaha je rôznorodá. Na profesionálnej spolupráci s niektorými – hlavne realitnými, znaleckými, daňovými, finančnými, notárskymi a právnickými kanceláriami si veľmi zakladáme. Tu sú s nami spolupracujúce kancelárie, spoločnosti a jednotlivci, o ktorých kvalite a serióznosti Vám ponúkame referencie.

Na trhu je množstvo realitných kancelárií, každá s iným systémom práce, s iným balíkom služieb, s iným prístupom ku klientom. Ťažko sa v nich orientovať, dôležité je nenaletieť.

Vzhľadom k tomu, že mnoho klientov máme zo zahraničia, je aj pracovná doba dosť nezvyklá, od 09 doobeda do 02 v noci. Niektorí z nich dokonca využili možnosť priameho nákupu cez nás, bez toho aby prišli na obhliadku kupovanej nehnuteľnosti, či ju pred kúpou videli inak ako z podrobnej foto a video dokumentácie. Táto pracovná doba vyhovuje aj klientom ktorým pracovné vyťaženie neumožňuje spraviť si voľno kedykoľvek. Zadajú si požiadavku a spolu s nimi hľadáme s kolegami aj v iných rk im vyhovujúce objekty (SK, CZ, HR, PL, TR). Obhliadky v neobvyklých časoch sú však možné len na nehnuteľnostiach ktoré nie sú v dobe predaja obývané.

Ak ste s našou prácou a prístupom boli spokojní, alebo máte pripomienky prosím napíšte nám o tom. Na odoslanie svojej správy použite prosím mailový formulár v menu „KONTAKT“, prípadne pošlite mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vďaka, a ešte väčšia za pozitívne odporúčania Vašim známym.

(Ospravedlňujeme sa, že neuvidíte hneď po pridaní Váš príspevok, ten sa ukáže najneskôr ďaľší deň. Nie je to kvôli ich triedeniu, ale len ako ochrana proti mimoriadne vysokému počtu spamov a hack útokov na web stránku. Vďaka)